Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta pre nadobúdateľa - MMPmoto, s.r.o. Brezno

Zverejnené: 12.06.2024

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto zverejňuje zámer:

 

Previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

1/ Pozemok v k. ú. Brezno, Tisovská cesta

  • parcela reg. C-KN č. 4686 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 22 m2,
    • evidovaný v katastri nehnuteľností na LV č. 2351, k. ú. Brezno, v podiele 1/1 pre vlastníka Mesto Brezno,
    • všeobecná hodnota pozemku: 48 .- €/m2
    • pre nadobúdateľa: MMPmoto, s.r.o, Brezno

2/ Pozemok v k. ú. Brezno, Tisovská cesta

·         parcela reg. C-KN č. 4691 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2,

·         parcela reg. C-KN č. 4692 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2,

evidované v katastri nehnuteľností  na LV č. 2351, k. ú. Brezno,  v podiele 1/1 pre  vlastníka Mesto Brezno,

         všeobecná hodnota pozemku:     48. - €/m2    

 

V Brezne dňa 12.06.2024

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta, v. r.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív