Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Silvia Schmidtová

Zverejnené: 06.06.2024

Daňový subjekt Silvia Schmidtová
nar. 20.09.1973
Nálepkova 1185/4
977 01 Brezno

 

Písomnosť: Rozhodnutie na vyrubenie rozdielu miestneho poplatku
č. 1620104941/2022 za poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za rok 2022 zo dňa 15.04.2024

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Rozhodnutie na vyrubenie rozdielu miestneho poplatku č. 1620104941 za poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za rok 2022 zo dňa 15.04.2024 verejnou vyhláškou v zmysle
ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok ) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

 

Daňový subjekt Silvia Schmidtová
nar. 20.09.1973
Nálepkova 1185/4
977 01 Brezno

 

Písomnosť: Rozhodnutie na vyrubenie rozdielu miestneho poplatku
č. 1620104941/2023 za poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady za rok 2023 zo dňa 15.04.2024

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Rozhodnutie na vyrubenie rozdielu miestneho poplatku č. 1620104941 za poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za rok 2023 zo dňa 15.04.2024 verejnou vyhláškou v zmysle
ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok ) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív