Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Marek Šebo

Zverejnené: 16.05.2024

Daňový subjekt: Marek Šebo
nar.: 22.05.1982
bytom Brezno, 977 01 Brezno


Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa 16.05.2024, e.č. 19903/2024,
sp.č. MsU-2024/6643-7


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, a hore uvedenú písomnosť doručovanú
prostredníctvom Slovenskej pošty si neprevzal, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňový exekučný príkaz zo dňa 16.05.2024, e.č. 19903/2024, sp.č. MsU-2024/6643-7
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív