Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Milan Mesarčík

Zverejnené: 03.05.2024

Daňový subjekt: Milan Mesarčík
nar. 20.07.1955
bytom Mládežnícka 1789/6, 977 01 Brezno


Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa 03.05.2024, e.č. 14289/2024,  sp.č. MsU-2024/6348-7 je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňový exekučný príkaz zo dňa 03.05.2024, e.č. 14289/2024, sp.č. MsU-2024/6348-7 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných hodinách.

Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za 
deň doručenia

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív