Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Viera Bútorová, Monika Šramková

Zverejnené: 28.03.2024

Daňový subjekt: Viera Bútorová
nar. 14.11.1958

bytom Nálepkova 1193/26, 977 01 Brezno


Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa
19.03.2024, e.č. 9871/2024, č. sp. MsU-2024/6300-4
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňová exekučná výzva zo dňa 19.03.2024, e.č. 9871/2024, č. sp. MsU-2024/6300-4
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Daňový subjekt: Monika Šramková
nar. 28.01.1985

bytom Krčulova 1205/34, 977 01 Brezno


Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa
20.03.2024, e.č. 9998/2024, č. sp. MsU-2024/6329-3
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňová exekučná výzva zo dňa 20.03.2024, e.č. 9998/2024, č. sp. MsU-2024/6329-3
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných
hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív