Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času

Zverejnené: 25.03.2024

 

Mesto Brezno

Námestie gen. M.R. Štefánika 1,977 01 Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta

 

vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa

Centra voľného času

so sídlom Školská 7, 977 01 Brezno

a termínom nástupu od 1.8.2024

 

Uchádzač na riaditeľa školy v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. musí spĺňať predpoklady podľa osobitného predpisu § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované predpoklady:

·      v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.

1.    splnenie kvalifikačných predpokladov  podľa zákona §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z.

2.    najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

 

·      v zmysle  § 9  a § 39 zákona č. 138/2019 Z.z.

3.    zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec

4.    bezúhonnosť

5.    zdravotná spôsobilosť

6.    ovládanie štátneho jazyka

7.    spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  (§ 3 ods. 1 zákon č. 552/2003 Z.z.

8.    znalosť a orientácia v školskej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

 

 

POŽADOVANÉ DOKLADY:

1.      žiadosť o zaradenie do výberového konania

2.      štruktúrovaný životopis

3.      originál doklady alebo overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov

4.      doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe

5.      návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia podľa § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z.

6.      čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti

7.      lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

8.      doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie s maturitnou skúškou zo štátneho jazyka (slovenského) alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zo štátneho (slovenského) jazyka

9.      čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

10.  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Požadované doklady je uchádzač povinný doručiť

·         priamo do podateľne Mestského úradu Brezno alebo

·         poštou na adresu Mesto Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

v termíne do 19.04. 2024, 15.00 hod. v uzatvorenej obálke.

Obálku označte: „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE“.

K výberovému konaniu budú prizvaní najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.

 

Bližšie informácie poskytne:

Ing. Monika Auxtová 048/6306223, monika.auxtova@brezno.sk

Mgr. Marta Paučová 048/6306290, marta.paucova@brezno.sk

                                                          

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív