Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Anna Turňová

Zverejnené: 25.03.2024

Daňový subjekt: Anna Turňová
nar. 29.12.1961

bytom Brezno, 977 01 Brezno


Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa
25.03.2024, e.č. 10349/2024, č. sp. MsU-2024/6371-3


je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňová exekučná výzva zo dňa 25.03.2024, e.č. 10349/2024, č. sp. MsU-2024/6371-3
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 32 v úradných
hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív