Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 30.11.2023

Daňový subjekt: Štefan Baboľ
nar. 10.12.1988

bytom Sládkovičova 1154/22, 977 01 Brezno

 

Písomnosť: Daňový exekučný príkaz zo dňa 30.11.2023, e.č. 50538/2023, č. sp. MsU-2023/8013-5
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Daňový exekučný príkaz zo dňa 30.11.2023, e.č. 50538/2023, č. sp. MsU-2023/8013-5
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Daňový subjekt: Katarína Šrámková
Štiavnička 571/63
976 81 Podbrezová
nar.: 12. 04. 1982

 

Písomnosť: Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku č.k. MsU-2023/7609-158 zo dňa 15. 11. 2023

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna
Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku č.k. MsU-2023/7609-158 zo dňa 15. 11. 2023
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Daňový subjekt: Elena Lamperová
Banská Štiavnica
969 01 Banská Štiavnica
nar.: 18. 08. 1968

 

Písomnosť: Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku č.k. MsU-2023/7609-149 zo dňa 15. 11. 2023

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna
Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku č.k. MsU-2023/7609-149 zo dňa 15. 11. 2023
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Daňový subjekt: Július Pokoš
Brezno
977 01 Brezno
nar.: 28. 09. 1967

 

Písomnosť: Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku č.k. MsU-2023/7609-152 zo dňa 15. 11. 2023

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna
Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku č.k. MsU-2023/7609-152 zo dňa 15. 11. 2023
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Daňový subjekt: Božena Pušková
Mládežnícka 1789/6
977 01 Brezno
nar.: 26. 11. 1968

 

Písomnosť: Výzva na podanie čiastkového daňového priznania na zánik
daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností č.k. MsU-2023/5532-18
zo dňa 23. 11. 2023

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna
Výzva na podanie čiastkového daňového priznania na zánik daňovej povinnosti k dani
z nehnuteľností č.k. MsU-2023/5532-18 zo dňa 23. 11. 2023 verejnou vyhláškou v zmysle
ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

 


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, odbor ekonomiky a financovania
v kancelárii č. dverí 3 v úradných hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok )
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.
Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.