Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 28.11.2023

Daňové subjekty:


Slavomír Očenáš, nar. 28.04.1969, trvale bytom 974 04 Banská Bystrica 4, Družby 1894/13
Jaroslav Fodor, nar. 09.03.1979, trvale bytom 977 01 Brezno, Nálepkova 1188/5
Roman Gábriš, nar. 22.01.1991, trvale bytom 977 01 Brezno, Krčulova 1199/8
Daniela Sladká, nar. 03.02.1956, trvale bytom 977 01 Brezno, Jelšová 1561/8


Milan Datko, nar. 24.02.1992, trvale bytom 977 01 Brezno, Brezno
Michaela Ridzoňová, nar. 21.07.1995, trvale bytom 977 01 Brezno, Brezno
Ľubica Petrášová, nar. 11.06.1977, trvale bytom 977 01 Brezno, Brezno
Tomáš Kováčik, nar. 29.03.1981, trvale bytom 977 01 Brezno, Brezno
Emília Lamošová, nar. 23.01.1948, trvale bytom 977 01 Brezno, Brezno


Z dôvodu, že pobyt daňového subjektu - účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť
mesta Brezna – Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.