Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 27.11.2023

 

Daňový subjekt: Danka Dunajská
nar. 24.10.1980
977 01 Brezno

 

Daňový subjekt: Anna Holubeková
nar. 27.06.1980

977 01 Brezno, Sládkovičova 22

 

Daňový subjekt: Mária Turčanová
nar. 16.12.1967

977 01 Brezno, Fraňa Kráľa 13

 

Písomnosť: Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov zo dňa 08.11.2023

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna –

Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov zo dňa 08.11.2023

verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných
hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.