Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Priamy nájom taxi na rok 2024

Zverejnené: 14.11.2023
Mesto Brezno v zastúpení primátorom mesta, JUDr. Tomášom Abelom, PhD., v súlade s § 9a ods. 2, v náväznosti na § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľný majetok mesta Brezno – pozemky pod stanovištia TAXI  č. 1 až 8, vymedzené v § 3 ods. 1 VZN-08/2023  o podmienkach výkonu taxislužby na území mesta Brezno, o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie  a o zmene a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2019 o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta Brezna v znení neskorších dodatkov, bude mesto Brezno prenajímať na obdobie od  01.01.2024 do 31.12.2024 priamy nájom s nasledovnými podmienkami:
 
 • lehota na predkladanie ponúk končí 14.12.2023 o 11.00 hodine
 • jedno stanovište TAXI môže byť pridelené len jednému prevádzkovateľovi TAXI služby, resp. držiteľovi koncesie, ktorý prevádzkuje taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba, 
 • doba nájmu je určitá – jeden kalendárny rok (od 01.01.2024 do 31.12.2024)
 • minimálna cena ročného nájmu je stanovená 

 

 • stanovištia TAXI na Nám. M. R. Štefánika  - 1 000,00 EUR
 • stanovištia TAXI na ulici B. Němcovej - 550,00 EUR
 • stanovištia TAXI na ul. Štvrť Ladislava Novomeského – Aréna Brezno - 510,00 EUR
 
 • jediným kritériom hodnotenia bude najvyššia ponúknutá cena ročného nájmu,
 • navrhovateľ môže podať aj viac súťažných návrhov, pričom vyznačí ich prioritu (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh...); z titulu, že ak neuspeje s prvým súťažným návrhom,  môže uspieť v poradí s druhým, prípadne tretím, alebo štvrtým návrhom...  (napr. navrhovateľ podá prvý súťažný návrh na stanovište TAXI č. 1 na Nám. gen. M. R. Štefánika, kde ale nebude úspešný, lebo ním navrhnutá cena nebude najvyššia. Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh (napr. stanovište TAXI č. 2). Ak ani tu nebude jeho návrh víťazný, bude komisia hodnotiť jeho tretí súťažný návrh (napr. TAXI č. 5) atď...
 • ak bude víťazný hneď prvý súťažný návrh navrhovateľa (t.j. ktorý navrhovateľ označil podľa svojich priorít ako prvý), na ostatné návrhy sa už nebude prihliadať. 
 • každý súťažný návrh musí byť v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ súťažné návrhy na tri stanovištia TAXI, doručí tri zalepené  a označené obálky), na každej obálke bude jednoznačne vyznačené:
 • adresát (Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, Útvar prednostky)
 • poradie priority (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh ...)
 • presné označenie stanovištia TAXI (napr. Stanovište TAXI č. 4 – na ulici B. Němcovej)
 • presná identifikácia žiadateľa
 • heslo „ priamy nájom TAXI  NEOTVÁRAŤ“  
 • k svojmu návrhu priloží navrhovateľ fotokópiu dokladu oprávňujúceho prevádzkovanie taxislužby – koncesiu, prípadne doklad potvrdzujúci skutočnosť, že navrhovateľ požiadal o pridelenie koncesie a jeho žiadosť je t. č. vo vybavovaní príslušným orgánom (stačí doložiť k jednému súťažnému návrhu, nemusí byť prílohou každej obálky, ak podáva navrhovateľ viac súťažných návrhov) 
 • k svojmu návrhu priloží navrhovateľ vyplnené tlačivo ,,Súhlas so spracovaním osobných údajov“, čestné vyhlásenie, že nie je osobou (či už fyzickou, alebo právnickou) uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (tiež stačí doložiť k jednému (prvému) súťažnému návrhu) 
 • mesto Brezno si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, aj bez uvedenia dôvodu
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na dodatočné predloženie doplňujúcich vysvetlení a listín
 • predkladanie cenových ponúk nezaväzuje mesto Brezno k povinnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu 
 • v prípade rovnosti cenových ponúk žiadateľov bude rozhodovať skorší dátum a čas podania ponuky 
 • jednotlivému prevádzkovateľovi TAXI služby môže byť pridelené len jedno parkovacie miesto. 
 
Tlačivo na predkladanie cenových ponúk, tlačivo ,,Súhlas so spracovaním osobných údajov“,  tlačivo čestného vyhlásenia a základné informácie je možné získať:
 
• na adrese : Mesto Brezno
       Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno
       Útvar prednostky, kancelária č. 25
• na webovom sídle mesta
• e-mailom na adrese: iveta.chichova@brezno.sk ;
• informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048 /6306 262
 
V Brezne  dňa  14.11.2023
 
 
JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.
primátor mesta

 

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív