Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na voľné pracovné miesto samostatný odborný referent na úseku životného prostredia

Zverejnené: 12.09.2023

Mesto Brezno zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD. oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto Samostatný odborný referent na úseku životného prostredia

 

Počet obsadzovaných miest: 1
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď
Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1000,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru životného prostredia a stavebného poriadku. 


Informácie o pracovnom mieste:

 • samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti samosprávy pri príprave  a zabezpečovaní výkonu individuálnych právnych aktov
 • samostatné vybavovanie agendy vo vymedzenej oblasti preneseného výkonu štátnej správy stavebného poriadku a odpadového hospodárstva
 • na úseku stavebného poriadku vybavuje agendu v rozsahu
  1. prijíma a vybavuje žiadosti na ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav alebo udržiavacích prác
  2. vydáva povolenia na umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta
  3. vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona
 • na úseku odpadového hospodárstva vybavuje agendu v rozsahu:
  1. zabezpečuje a organizuje práce spojené z dezinfekciou, dezinsekciou a deratizáciou verejných priestranstiev mesta.
  2. zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré nie sú zverené mestom do kompetencie ním zriadených orgánov a organizácií.
  3. kontroluje činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a vedie evidenciu ročnej produkcie odpadu.
  4. eviduje a rozhoduje o likvidácii nepovolených skládok komunálneho odpadu zistených na území mesta.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – zameranie stavebné alebo environmentalistika,
 • prax v oblasti stavebného zákona alebo životného prostredia výhodou
 • prax v samospráve výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady: 

 • schopnosť pracovať v tíme
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, dôslednosť a samostatnosť
 • komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 08. októbra 2023 s označením „SOR na úseku životného prostredia“. 

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenia do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté: Ing. Peter Tichý, tel. 048/63 06 280, peter.tichy@brezno.sk, Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk 

 

V Brezne, 08.09.2023

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív