Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na voľné pracovné miesto Samostatný odborný referent na úseku matriky.

Zverejnené: 12.09.2023

Mesto Brezno , zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD. oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto Samostatný odborný referent na úseku matriky.

 

Počet obsadzovaných miest: 1
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď
Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 850,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru služieb občanom a vnútornej správy. 


Informácie o pracovnom mieste:

Oblasť matričnej činnosti

 1. Vedie knihu narodení, knihu úmrtí, knihu manželstiev.
 2. Vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene a doplnení údajov v zápisoch na zá-klade verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi.
 3. Vedie index zápisov.
 4. Vydáva výpisy z matričných kníh.
 5. Vykonáva ohlasovacie povinnosti, pripravuje podklady na zápis narodenia, úmrtia, uzavretia manželstva občana SR v cudzine.
 6. Prijíma doklady na uzavretie  manželstva občanov SR, uzavretie manželstva s cudzincom, povoľuje uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade, pripravuje podklady pre uzavretie manželstva pred orgánmi cirkví a náboženských spo-ločností.
 7. Vyhotovuje potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine.
 8. Pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitej matriky.
 9. Prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom zá-znam do matriky. V prípade neurčenia otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, po-dáva oznámenie o tomto na súd.
 10. Prijíma ohlásenie po rozvode manželstva o tom, že manžel/-ka prijíma späť predošlé priezvisko do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku a vydáva o tom potvrdenie.
 11. Prijíma a vybavuje doklady úmrtia občana, vykonáva ohlasovaciu povinnosť, zápis o úmrtí.
 12. Rozhoduje o zmene mena a priezviska, spolupracuje so štátnym archívom, Osobitnou matrikou v Bratislave, Ministerstvom zahraničných vecí SR, Obvodným úradom v Brezne.
 13. Pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok.
 14. Spracováva štatistické hlásenia o narodení, úmrtí, sobáši, príp. iné údaje pre Štatistický úrad SR.

 

Oblasť zboru pre občianske záležitosti

 1. Zabezpečuje  a zúčastňuje sa občianskych pohrebov, uzavretia  manželstva občianskou formou, vítania detí do života.
 2. Prijíma jubilantov, pripravuje a zúčastňuje sa na podujatiach organizovaných mestom Breznom.
 3. Navrhuje, organizuje podujatia za mesto Brezno týkajúce sa kultúrneho a spoločenské-ho života.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • osobitný kvalifikačný predpoklad - matričné skúšky výhodou
 • prax v samospráve výhodou
 • štátne občianstvo Slovenskej republiky
 • znalosť štátneho jazyka a čitateľný rukopis
 • schopnosť verejne vystupovať
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

Iné predpoklady: 

 • schopnosť pracovať v tíme
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, dôslednosť a samostatnosť
 • komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
 • osobné a morálne predpoklady, empatia

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 22. septembra 2023 s označením „SOR na úseku matriky“. 


Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenia do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. 


Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté: Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk 

 

V Brezne, 08.09.2023

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív