Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v Brezne, miestna časť Zadné Halny

Zverejnené: 12.09.2023

Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a), ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v Brezne, miestna časť Zadné Halny  


Predmet súťaže: 

a) pozemok, parc. reg. C-KN č. 5555 -  záhrada o výmere  1889  m2, evidovaný v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 2351, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1

b) pozemok, parc. reg. E-KN č. 15417/1 -  trvalý trávny porast o výmere 516  m2,
    pozemok, parc. reg. E-KN č. 15311/4 -  trvalý trávny porast o výmere  94  m2,
    pozemok, parc. reg. E-KN č. 15413    -  záhrada o výmere 3 m2,

 

všetky pozemky evidované v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno,odbor katastrálny na LV č. 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1  

 

Pozemky, ktoré  sú predmetom súťaže, je možné odkúpiť nasledovne:

 

Pozemok pod bodom a) môže byť odkúpený samostatne.
Pozemky pod bodom b) môžu byť odkúpené len ako jeden celok  (nie jednotlivo).

Lehota na predkladanie súťažných návrhov končí dňa 11.10.2023 o 14.00 hodine.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno a na webovom sídle mesta,  v sekcii  „Úradná tabuľa“ od 12.09.2023. 


Podmienky obchodnej verejnej súťaže predkladáme na stiahnutie v priloženom súbore č. 1.

 

Obsahom priloženého ZIP súbora na stiahnutie je:

  1. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
  2. Tlačivo „Cenová ponuka – Zadné Halny “ – súťažný návrh pre fyzickú osobu A/
  3. Tlačivo „Cenová ponuka – Zadné Halny “ – súťažný návrh pre fyzickú osobu B/
  4. Tlačivo „Cenová ponuka – Zadné Halny“ – súťažný návrh pre právnickú osobu A/
  5. Tlačivo „Cenová ponuka – Zadné Halny“ – súťažný návrh pre právnickú osobu B/
  6. Tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“
                                                                  

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív