Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 05.09.2023

Daňový subjekt: Ing. Valéria Turňová
Bernolákova 6129/39
974 01 Banská Bystrica
nar.: 04. 02. 1945

Písomnosť: Rozhodnutie č. 083591/2023 na daň z nehnuteľností za rok 2023 č. k. MsU-2023/5860-902 zo dňa 08. 06. 2023je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna
Rozhodnutie č. 083591/2023 na daň z nehnuteľností za rok 2023 č. k. MsU-2023/5860-902
zo dňa 08. 06. 2023 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Daňový subjekt: Erik Konkolovský

Štvrť Ladislava Novomeského 1231/9
977 01 Brezno
nar.: 22. 10. 1988

Písomnosť: Rozhodnutie č. 129981/2023 na daň z nehnuteľností za rok 2023 č. k. MsU-2023/5827-156 zo dňa 09. 05. 2023 je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna
Rozhodnutie č. 129981/2023 na daň z nehnuteľností za rok 2023 č. k. MsU-2023/5827-156
zo dňa 09. 05. 2023 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Daňový subjekt: Richard Michalko
Zadné Halny 1951/21
977 01 Brezno
nar.: 18. 03. 1983

Písomnosť: Rozhodnutie č. 145271/2023 na daň z nehnuteľností za rok 2023 č. k. MsU-2023/5818-7 zo dňa 04. 05. 2023 je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna
Rozhodnutie č. 145271/2023 na daň z nehnuteľností za rok 2023 č. k. MsU-2023/5818-7 zo
dňa 04. 05. 2023 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, odbor ekonomiky a financovania
v kancelárii č. dverí 3 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok )
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.
Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív