Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku časť parcely reg. E-KN č. 3455/1

Zverejnené: 23.08.2023

ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY

NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto      

zverejňuje zámer :   

 

zameniť nehnuteľný majetok mesta Brezno za nehnuteľný majetok p. Tököli Pavol r. Tököli, Krátka 1801/4, Brezno - Mazorníkovo, 977 03 spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

 

 

nehnuteľný majetok Mesta Brezno:

 

pozemok:

 

-  parcela reg. E-KN č. 16170/3, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 284 m²  

 

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

nehnuteľný majetok p. Tököli Pavol:

 

- časť parcely reg. E-KN č. 3455/1, druh pozemku: orná pôda, o výmere 1267 m²  

 

v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 14776 v prospech Tököli Pavol r. Tököli, Krátka 1801/4, Brezno - Mazorníkovo, 977 03

 

 

 

grafické znázornenie časti parcely, na ktorú sa zámer vzťahuje (zelenou farbou):

 

 


 

 

 

 

 

V Brezne, dňa 28.08.2023                                     

 

 

 

 JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                         primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív