Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

ZVEREJNENIE ZÁMERU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 07.02.2023

ZVEREJNENIE ZÁMERU NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto

zverejňuje zámer

Prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

1/  lesné, poľnohospodárske a ostatné pozemky a stavby v rozsahu podľa prílohy č. 1A/, 1B/

pre nájomcu: LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 7, 977 01 Brezno

 

2/  pozemok parc. C-KN č. 1146/34, k. ú. Brezno, časť v rozsahu 18 m(grafická príloha č. 2)

pre nájomcu: Lucia Šušorová, Komenského 104, Polomka

 

V Brezne dňa 06.02.2023

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta, v. r.

Súbory na stiahnutie