Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 06.02.2023

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto      

zverejňuje zámer :   

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

Pozemky

 

-       parcela reg. C-KN  č. 5357, o výmere 195 m², druh pozemku : záhrada

 

a 

 

-       parcela reg. C-KN  č. 5355, o výmere 223 m², druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie

 

obe v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5804  v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

 do vlastníctva  :    Silvii Tösér, bytom : Súmračná 11, 821 02 Bratislava

 

V Brezne  dňa 29. 11. 2022                                          

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta