Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Zverejnené: 01.12.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňové subjekty:

Denisa Božíková, nar. 17.10.1978, trvale bytom 977 01 Brezno, Malinovského 1109/8 Milan Švantner, nar. 27.11.1951, trvale bytom 977 01 Brezno, Martina Benku 1653/5 Alena Dolinská, nar. 01.08.1981, trvale bytom 977 01 Brezno, MPČĽ 2836/55
Michal Vrtal, nar. 05.02.1978, trvale bytom 977 01 Brezno, MPČĽ 2175/53

Štefan Dolinský, nar. 19.05.1975, trvale bytom 977 01 Brezno, MPČĽ 2836/55 Martin Mojžiš, nar. 05.12.1979, trvale bytom 977 01 Brezno, MPČĽ 2168/13 Barbora Horváthová, nar. 03.10.1990, trvale bytom 977 01 Brezno, MPČĽ 2175/47

Eva Malastová, nar. 11.02.1985, trvale bytom 977 01 Brezno, MPČĽ 2174/42
Karol Kováčik, nar. 09.11.1974, trvale bytom 977 01 Brezno, MPČĽ 2166/8 Jaroslav Slovák, nar. 13.11.1964, trvale bytom 977 01 Brezno, Rázusova 958/36 Katarína Balážová, nar. 06.07.1957, trvale bytom 977 01 Brezno, Rázusova 962/42
Miriam Medveďová, nar. 05.09.1973, trvale bytom 977 01 Brezno, Rázusova 958/34 Miloš Novák, nar. 21.06.1965, trvale bytom 977 01 Brezno, Rohozná 646/41

Z dôvodu, že pobyt daňového subjektu - účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 4 v úradných hodinách.

Podľa ustanovenia § 35 ods.2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta