Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Milan Golian

Zverejnené: 22.11.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomností


Daňový subjekt: Milan Golian

Brezno

977 01 Brezno

nar.: 15. 03. 1964

Písomnosť: Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku č. k. MsU-2022/7690-60

zo dňa 24. 10. 2022

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna
Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku č. k. MsU-2022/7690-60 zo dňa 24. 10. 2022
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, odbor ekonomiky a financovania
v kancelárii č. dverí 3 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok )
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných rúk.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta