Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznámenie o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže

Zverejnené: 16.11.2022

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže Mesto Brezno

 oznamuje výsledok verejnej obchodnej súťaže

 

o najvhodnejší návrh  na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k  nehnuteľnému majetku Mesta Brezno, nachádzajúcemu sa  v k. ú. Brezne, Ul. Kiepka, a to : 

 

pozemok,  novovytvorená parc. reg.  C-KN č. 2349/22 - trvalý trávny porast o výmere 437 m2,

oddelený geometrickým plánom č. 36639729-495/21, vyhotoveným SAJ, Židlovo 3, 977 01 Brezno dňa 15.03.2022, úradne overeným  dňa 24.05.2022 pod č. G1-304/22, od:

-        parc. C-KN č. 2349/1- trvalý trávny  porast o výmere 1 240 m2 (diel 4 v rozsahu 415 m2)  a  parc. C-KN č. 2349/3 - trvalý trávny porast o výmere 1 102 m2 (diel 7 v rozsahu 2 m2), evidovaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 2351, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1 

-       parc. E-KN č. 5450/1 - trvalý trávny porast o výmere 12 m2 (diel 8 v rozsahu 1 m2) a parc. E-KN č. 16101/1 - ostatná plocha  o výmere 5 630 m2 (diel 9 v rozsahu 19 m2), evidovaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Brezno, odbor katastrálny na LV č. 5804, k. ú. Brezno, pre Mesto Brezno v podiele 1/1.

 

Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 04.11.2022, lehota na podávanie súťažných návrhov skončila dňa 03.11.2022 o 14.00 hodine. Zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov sa konalo dňa  11.11.2022.

 

Do konca lehoty na predkladanie súťažných návrhov nebol vyhlasovateľovi OVS doručený žiadny súťažný návrh.

 

 

V Brezne 16.11.2022

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta