Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Stanislava Murínová

Zverejnené: 19.09.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti


Daňový subjekt: Stanislava Murínová
nar.: 18.03.1978
bytom Paseka 627/8, 976 67 Závadka nad Hronom
Písomnosť: Daňová exekučná výzva zo dňa 08.09.2022, e.č. 39922/2022,
sp.č. MsU-2022/6823-10
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.


Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, a hore uvedenú písomnosť si neprevzal
v odbernej lehote, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa
08.09.2022, e.č. 33922/2022, sp.č. MsU-2022/6823-10 verejnou vyhláškou v zmysle
ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.


Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Odbor ekonomiky a financovania v
kancelárii č. dverí 30 v úradných hodinách.


Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta