Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti - Stanislav Pustaj

Zverejnené: 20.06.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení miesta uloženia písomnosti
Daňový subjekt: Stanislav Pustaj
nar. 30.08.1955
bytom Predné Halny 1881/43, 977 01 Brezno
Písomnosť: Rozhodnutie zo dňa 20.06.2022, č. sp. MsU-2022/5971-10
je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.
Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna,
Rozhodnutie zo dňa 20.06.2022, č. sp. MsU-2022/5971-10 verejnou vyhláškou v zmysle
ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na
Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 30 v úradných
hodinách.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si
adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.


JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor mesta

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív