Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru prevodu, nájomu, zaťaženia, zámeny nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 10.05.2022

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU, NÁJOMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta, týmto      

zverejňuje zámer :   

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemky v k. ú. Brezno

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1977/35, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 8 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 2001/10, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 3 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č.  1977/36, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 209 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1730/2, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 21 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 2001/11, druh pozemku : ostatná plocha, o výmere 13 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1732/8, druh pozemku : záhrada, o výmere 26 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1731/4, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 107 m2,

 

všetky vytvorené geometrickým plánom č. 46001336-657/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť

MACO - D, s.r.o., so sídlom : Židlovo  414/31, 977 01  Brezno, dňa 20.01.2022,

  

do vlastníctva :  PaeDr. Adriana Bíreš

 

 

V Brezne  dňa 10.05.2022                                          

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta