Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru prevodu, prenájmu, zaťaženia, zámeny nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 04.06.2022

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU,  PRENÁJMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Technické služby Brezno,  zastúpené    Ing. Lukášom Jeremiášom – riaditeľom TS,   týmto zverejňujú zámer :                                                                                                                                                                                                             

1/ znížiť nájomné za prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • Nebytové priestory pozostávajúce z priestorov na druhom nadzemnom podlaží budovy č. miestnosti 231 o výmere 40,80 m2 –  v objekte stavby Aréna Brezno nachádzajúcej sa na  ulici  Novomestského v Brezne,  o. č. 34, s. č. 2157, postavenej na parcele reg.  C – KN č. 689/14, vedenej Okresným úradom Brezno,  Katastrálnym odborom  na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno 

 

pre nájomcu: Miroslava Balcara , IČO : 33 923 981, so sídlom : Fraňa Kráľa 4, 977 01

 

 

V Brezne, 04.05.2022          

 

Ing. Lukáš Jeremiáš v. r.                                                                                                        

Riaditeľ TS Brezno