Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Vladimír Bartoš

Zverejnené: 20.01.2022

 

Daňový subjekt:      

Vladimír Bartoš

nar.  21.12.1954

bytom  Brezno, 977 01 Brezno        

            

Písomnosť:               

Daňová exekučná výzva zo dňa     

                                  

20.01.2020, č. sp. MsU-2022/1123-4

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa 20.01.2020, č. sp. MsU-2022/1123-4 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

Súbory na stiahnutie

verejna_vyhlaska_vladimir_bartos PDF - dokument 167.41 kB