Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru zaťaženia, nájmu a prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 26.10.2021

NÁJOM, zaťaženie A PREVOD NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta zverejňuje zámer:

 

Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • pozemok :

časť pozemku - parcela reg.  C-KN 1146/1, druh pozemku :   ostatná plocha o výmere 26601 m2, v k. ú. Brezno, obec Brezno, evidovaná  na LV 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1, evidovaný ako novovytvorená parcela reg. C-KN č. 1146/101, druh pozemku :  ostatná plocha, o výmere 27 m2,

 

do bezpodielového spoluvlastníctva Stanislava Sojku a manželky Anny Sojkovej, ČSA 2469/13A, Brezno

 

 

  • pozemky :

- parcela reg.  C -KN č. 7978/41, druh pozemku :  lesný pozemok  o výmere 174 m2,

- parcela reg.  C -KN č. 7978/40, druh pozemku :  lesný pozemok  o výmere 225 m2,  

obe v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno,  evidované  na LV 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

do výlučného vlastníctva Jána Blaškoviča, Cabaj - Čápor 428, 951 17 Cabaj – Čápor,

 

 

 

V Brezne, 26.10.2021

                                                         

 JUDr. Tomáš Abel, PhD. v. r.

 primátor mesta