Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Ponuka práce - Údržbár/vodič v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

Zverejnené: 15.10.2021

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

 

Údržbár/vodič v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári „Boženka“

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  15.11.2021

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, dĺžky odbornej praxe a plnenia pracovných úloh. Minimálna základná zložka mzdy je od  623 eur.

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené na odbore Zariadenie pre seniorov a denný stacionár „Boženka“.

Informácie o pracovnom mieste

 • zabezpečovanie údržby a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu
 • vykonávanie preventívnej údržby, oprava a vymieňanie poškodených častí vybavenia budovy, drobné elektrotechnické zásahy a montáže (nábytok, sanita, kľučky, zámky, batérie, zásuvky, vypínače, žiarovky, žiarivky, poistky, rozvádzače atď.)
 • vykonávanie drobných stavebných úprav
 • bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám
 • zabezpečovanie prepravy tovaru a osôb podľa potreby osobným motorovým vozidlom

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie, alebo stredné odborné vzdelanie
 • vodičské oprávnenie skupiny B

 

Požiadavky:

 • bez požiadaviek na odbornú prax
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • technická a manuálna zručnosť
 • spoľahlivosť
 • ochota pomáhať
 • samostatnosť
 • spoľahlivosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 31. októbra 2021 s označením „Údržbár/vodič pre ZSS a DS“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

PhDr. Janka Lemberková , tel. 048/63 06 240, janka.lemberkova@brezno.sk

 

 

 

V Brezne, 15.10.2021