Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jozef Semely

Zverejnené: 08.10.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

o oznámení miesta uloženia písomnosti

 

Daňový subjekt:       Jozef Semely

nar.  30.01.1970

bytom  Lichardova 401/43, 977 01 Brezno 

            

Písomnosť:                Daňová exekučná výzva zo dňa     

                                   30.08.2021, č. sp. MsU-2021/12468-3

 

je uložená na Mestskom úrade Brezno, Námestie gen. M.R. Štefánika 1, Brezno.

Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy, doručuje sa písomnosť mesta Brezna, Daňová exekučná výzva zo dňa 30.08.2021, č. sp. MsU-2021/12468-3 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, v kancelárii č. dverí 28 v úradných hodinách.

 

Podľa ustanovenia  § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto oznámenie vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

 

 

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta

 

Súbory na stiahnutie

verejna-vyhlaska-semely-jozef PDF - dokument 168.99 kB