Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Informácia o výsledku vybavenia „Petícia za dobudovanie kanalizačnej siete na ulici Cesta osloboditeľov v Brezne“.

Zverejnené: 14.07.2021

Informácia o výsledku vybavenia „Petícia za dobudovanie kanalizačnej siete na ulici Cesta osloboditeľov v Brezne“.

 

Mesto Brezno ako orgán verejnej moci v zmysle §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, prijal dňa 12.04.2021 písomné podanie označené ako „Petícia za dobudovanie kanalizačnej siete na ulici Cesta osloboditeľov v Brezne“, ktoré bolo 

zaevidované v centrálnej evidencii petícii pod číslom P- 1/2021 (ďalej len „petícia“).

 

Za účelom vybavenia petície boli vykonané tieto úkony pre zistenie objektívneho skutkového stavu situácie:

  1. a)  fyzická obhliadka dotknutej lokality za účelom zistenia stavu v danej lokalite,

  2. b)  sumarizácia výsledkov písomného prieskumu názorov obyvateľov danej lokality

    k realizácii spoločného chodníka pre peších a cyklistov na ulici Cesta osloboditeľov. 

Na základe všetkých informácií a pripomienok, získaných vyššie uvedenými spôsobmi, mesto konštatuje, že splašková kanalizácia sa vtejto časti mesta Brezno nerealizovala v predchádzajúcom období pre nesúhlas vlastníkov nehnuteľností s vedením kanalizácie v predzáhradkách ich rodinných domov. Kanalizácia vo vyššie položených častiach ulice bola zrealizovaná.

Mesto Brezno zrealizovalo písomný prieskum verejnej mienky, v ktorom bol prejavený väčšinový súhlas dotknutých obyvateľov s realizáciou jednostranného spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov.

 

Požiadavkou obyvateľov ulice Cesta osloboditeľov je, aby bola v tejto časti ulice dobudovaná splašková kanalizácia pred realizáciou spoločného chodníka pre peších a cyklistov.

 

Mesto Brezno, ako investor investičnej akcie „Chodník Vrchdolinka“, vzalo späť žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Chodník Vrchdolinka. Mesto Brezno požiadalo projektanta o dopracovanie projektovej dokumentácie o časť splašková kanalizácia a bude informovať obyvateľov tejto časti mesta o možných riešeniach.

 

Výsledok vybavenia petície bol písomne oznámený osobe určenej na zastupovanie v styku s mestom ako orgánom verejnej moci.

 

Mgr. Zuzana Ďurišová,

v.r. prednostka MsÚ

Súbory na stiahnutie