Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v Základnej škole s materskou školou, MPČĽ 35, 97701 Brezno - učiteľ materskej školy

Zverejnené: 08.04.2021

V zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, 977 01 Brezno

Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ materskej školy 
Kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov + špeciálna pedagogika v príslušnom študijnom odbore, vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
  • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
  • doklad o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní
  • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • odborné a osobnostné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti so skupinou detí s autizmom a iným pervazívnymi vývinovými poruchami

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 10.05.2021 do 12:00 hod na adresu: Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, 97701 Brezno. Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ, autistická trieda– neotvárať“.