Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v Základnej škole s materskou školou, MPČĽ 35, 97701 Brezno - pedagogický asistent

Zverejnené: 08.04.2021

V zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:


Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, 977 01 Brezno
Kategória voľného pracovného miesta: Pedagogický zamestnanec v ZŠ – pedagogický asistent
Predpoklady: podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Vzdelanie : najmenej úplné stredné odborné vzdelanie
Pracovný pomer na dobu: určitú
Predpokladaný termín nástupu: september 2021
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.


Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 10.05.2021 do 12:00 hod na adresu: Základná škola s materskou školou, MPČĽ 35, 97701 Brezno. Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ, autistická trieda primárne vzdelávanie – neotvárať“.