Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU, NÁJOMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

Zverejnené: 30.11.2020

Mesto   Brezno,  zastúpené    JUDr. Tomášom   Abelom,  PhD., primátorom      mesta,   týmto      

zverejňuje zámer :   

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemok  v k. ú. Brezno - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 3169/17, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 234 m2, vytvorená geometrickým plánom č.  46001336-489/2020, ktorý vyhotovila spoločnosť MACO-D, s.r.o., IČO : 46001336 so sídlom : Židlovo 31,  977 01   Brezno,   odčlenením   od pozemku  :

-  parcela  reg. C-KN  č. 3196/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie , o  výmere  6465 m2

 

v k.ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

do vlastníctva :  GALATHEA s.r.o., IČO : 36049123, so sídlom : Židlovo 2670/32,  977 01   Brezno,  

 

2/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemky v k. ú. Brezno

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6/74, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 8 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 6/75, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č.  6/76, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 m2,

 

všetky vytvorené geometrickým plánom č. 44563116-086/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o., IČO : 44563116,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 6/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  27530 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1

 

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/5, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 20 m2,

 

vytvorená geometrickým plánom č. 44563116-086/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o., IČO : 44563116,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 237, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  581 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,

 

do vlastníctva :  Ing. Emil Lukáč a Drahomíra Lukáčová, Emil Lukáč, Ing. Drahomíra Kvietková, PhD.,  Ing. Emil Lukáč

 

 

3/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

pozemok 

-  parcela  reg. C-KN  č. 7979/7, druh pozemku : lesný pozemok, o  výmere  103 m2

 

v k.ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

do vlastníctva : Róbert Hollý,  Grosslingova 69, 811 09 Bratislava  

 

 

4/ zameniť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemky v k. ú. Brezno

  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/3, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 m2,
  • novovytvorená parcela reg. C-KN č. 237/4, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 m2,

 

všetky vytvorené geometrickým plánom č. 44563116-086/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť SGS Brezno, s.r.o., IČO : 44563116,  so sídlom : Lichardova  29,  977 01 Brezno, odčlenením   od pozemku  -  parcela  reg. C-KN  č. 237, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  581 m2,  evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1,

 

za pozemok:

 

v k. ú. Brezno - parcela reg. C-KN č. 15/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 8 m2, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 1644 v prospech podielových spoluvlastníkov : Ing. Emil Lukáč a Drahomíra Lukáčová, Emil Lukáč, Ing. Drahomíra Kvietková, PhD.,  Ing. Emil Lukáč

 

 

5/ zameniť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

pozemky vytvorené geometrickým plánom č. 00634808-435/2019,  ktorý  vyhotovila spoločnosť Siman a Jorčík spol. s. r.o. IČO : 00634808,  so sídlom : Židlovo 3,  977 01 Brezno

 

Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve mesta Brezna a pozemky v bezpodielovom spoluvlastníctve Eleny Tököliovej  a Ing. Pavla Tököliho, Krátka 1801/4, Brezno

 

 

V Brezne  dňa 30. 11. 2020                                       

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta

 

 ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU, NÁJOMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO  PDF - dokument  127.75 kB

 ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU, NÁJOMU, ZAŤAŽENIA, ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO  PDF - dokument  145.79 kB