Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno - budovy bývalej základnej školy na Školskej ul. č. 5 v Brezne, vrátane príslušenstva a priľahlých pozemkov

Zverejnené: 07.01.2020

MESTO BREZNO - Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

 

vyhlasuje

 

podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a § 9a ods.1 písm. a),  ods. 2 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 a nasl. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno

 

 

obchodnÚ verejnÚ súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno - budovy  bývalej základnej školy na Školskej ul. č. 5 v Brezne, vrátane príslušenstva  a priľahlých pozemkov

 

Predmet súťaže:

 

Stavby:

-  hlavná budova ZŠ, č. súp. 136, č. or. 5, postavená na  pozemku  parc.reg. C- KN č. 400/3

-  hlavná budova ZŠ, č. súp. 136, č. or. 5, postavená na  pozemku  parc.reg. C- KN č. 400/4

 

Pozemky:

-  novovytvorená parcela reg. C-KN č. 400/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

   o výmere  2240 m² , oddelená geometrickým plánom č. 36639729-577/2019 z 10.12.2019,

   vyhotoviteľ SAJ, Židlovo 3, Brezno

-  parcela reg. C-KN č. 400/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere    274 m²   

-  parcela reg. C-KN č. 400/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere  1081 m²   

 

všetky v k. ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2351 v prospech mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

  • predmetom súťaže sú všetky nehnuteľností ako jeden celok, nie jednotlivé nehnuteľnosti
  • vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že predmet súťaže je zaťažený právami tretích osôb (vyhlasovateľ súťaže má založený právny vzťah s tretími osobami Zmluvou o nájme č. 34/2007-Odd.PaM-I-NZ zo dňa 03.09.2007)

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže predkladáme na stiahnutie v priloženom súbore č. 1.

 

Súbory na stiahnutie:

  1. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
  2. Tlačivo „Cenová ponuka - ZŠ Školská ul.“ – súťažný návrh pre fyzickú osobu
  3. Tlačivo „Cenová ponuka - ZŠ Školská ul.“ – súťažný návrh pre právnickú osobu
  4. Tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“

Súbory na stiahnutie

vyhlasenie-ovs-skolsk. PDF - dokument 579.66 kB

suhlas-osobne-udaje doc - textový dokument 13.69 kB

zavazna-ponuka---fo doc - textový dokument 61.18 kB

zavazna-ponuka-po doc - textový dokument 31.74 kB