Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o priamom nájme pozemkov TAXI č.1 až č.12

Zverejnené: 03.12.2019

Mesto Brezno

 

v zastúpení primátorom mesta, JUDr. Tomášom Abelom, PhD., v súlade s § 9a ods. 2, v náväznosti na § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľný majetok mesta Brezno – pozemky pod stanovištia TAXI  č. 1 až 12, vymedzené v § 14 ods. 1 VZN-03/2016 o parkovaní motorových vozidiel a výkone Taxi služby na území mesta v znení VZN-14/2017 a VZN-04/2019, bude mesto Brezno prenajímať na obdobie od  01.01.2020 do 31.12.2020

 

priamym nájmom,

 

s nasledovnými podmienkami:

 

 • lehota na predkladanie ponúk končí 17.12.2019 o 14.00 hodine
 • jedno stanovište TAXI môže byť pridelené len jednému prevádzkovateľovi TAXI služby, resp. držiteľovi koncesie, ktorý prevádzkuje taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba,
 • doba nájmu je určitá – jeden kalendárny rok (od 01.01.2020 do 31.12.2020)
 • minimálna cena ročného nájmu je stanovená :

 

- stanovištia TAXI na Nám. M. R. Štefánika                1000,00 EUR

- stanovištia TAXI na ulici B. Němcovej                        550,00 EUR

- ostatné stanovištia TAXI na území mesta Brezno        510,00 EUR

 

 • jediným kritériom hodnotenia bude najvyššia ponúknutá cena ročného nájmu,
 • navrhovateľ môže podať aj viac súťažných návrhov, pričom vyznačí ich prioritu (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh...); z dôvodu, že ak neuspeje s prvým súťažným návrhom, môže uspieť v poradí s druhým, prípadne tretím, alebo štvrtým návrhom...  (napr. navrhovateľ podá prvý súťažný návrh na stanovište TAXI č. 1 na Nám. gen. M. R. Štefánika, kde ale nebude úspešný, lebo ním navrhnutá cena nebude najvyššia. Vtedy bude komisia hodnotiť jeho druhý súťažný návrh (napr. stanovište TAXI č. 2). Ak ani tu nebude jeho návrh víťazný, bude komisia hodnotiť jeho tretí súťažný návrh (napr. TAXI č. 9) atď...
 • ak bude víťazný hneď prvý súťažný návrh navrhovateľa (t.j. ktorý navrhovateľ označil podľa svojich priorít ako prvý), na ostatné návrhy sa už nebude prihliadať.
 • každý súťažný návrh musí byť v osobitnej obálke (t. j. ak podáva navrhovateľ súťažné návrhy na tri stanovištia TAXI, doručí tri zalepené a označené obálky), na každej obálke bude jednoznačne vyznačené:

- adresát (Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, Odbor právny a majetkový)

- poradie priority (prvý súťažný návrh, druhý súťažný návrh ...)

- presné označenie stanovištia TAXI (napr. Stanovište TAXI č. 9 – Nábrežie   Dukelských hrdinov)

 • presná identifikácia žiadateľa
 • heslo „ priamy nájom TAXI“ NEOTVÁRAŤ 
 • k svojmu návrhu priloží navrhovateľ fotokópiu dokladu oprávňujúceho prevádzkovanie taxislužby – koncesiu, prípadne doklad potvrdzujúci skutočnosť, že navrhovateľ požiadal o pridelenie koncesie a jeho žiadosť je t. č. vo vybavovaní príslušným orgánom (stačí doložiť k jednému súťažnému návrhu, nemusí byť prílohou každej obálky, ak podáva navrhovateľ viac súťažných návrhov)
 • k svojmu návrhu priloží navrhovateľ vyplnené tlačivo ,,Súhlas so spracovaním osobných údajov“, čestné vyhlásenie, že nie je osobou (či už fyzickou, alebo právnickou) uvedenou v § 9a ods. 6 písm. a) až g) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (tiež stačí doložiť k jednému (prvému) súťažnému návrhu)
 • mesto Brezno si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, aj bez uvedenia dôvodu
 • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na dodatočné predloženie doplňujúcich vysvetlení a listín
 • predkladanie cenových ponúk nezaväzuje mesto Brezno k povinnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu
 • v prípade rovnosti cenových ponúk žiadateľov bude rozhodovať skorší dátum a čas podania ponuky
 • jednotlivému prevádzkovateľovi TAXI služby môže byť pridelené len jedno parkovacie miesto.

 

Tlačivo na predkladanie cenových ponúk, tlačivo ,,Súhlas so spracovaním osobných údajov“,  tlačivo čestného vyhlásenia a základné informácie je možné získať:

 • na adrese : Mesto Brezno

                               Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

                               Odbor právny a majetkový, kancelária č. 25     

 

 

V Brezne  dňa  02.12.2019

 

.....................................................

JUDr. Tomáš Abel, PhD., v. r.

primátor mesta

 

Stanovištia TAXI služby, vymedzené v § 14 ods. 1 VZN-03/2016 v znení VZN-14/2017 a VZN-04/2019 :

 

Námestie generála M. R. Štefánika

 • Stanovište TAXI č. 1: časť verejného priestranstva na pozemku parcela reg. C-KN č. 2926/2- druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 
 • Stanovište TAXI č. 2: časť verejného priestranstva na pozemku parcela reg. C-KN č. 2926/2 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 
 • Stanovište TAXI č. 3: časť verejného priestranstva na pozemku parcela reg. C-KN č. 2926/2 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351

(podľa priloženého nákresu)

 

 

Ul. Boženy Nemcovej:

 • Stanovište TAXI č. 4: časť miestnej komunikácie na pozemku parcela reg. C-KN č. 3105 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 
 • Stanovište TAXI č. 5: časť miestnej komunikácie na pozemku parcela reg. C-KN č. 3105 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 

(podľa priloženého nákresu)

 

 

Nábrežie Jána Čipku

 • Stanovište TAXI č. 6: časť miestnej komunikácie na pozemku parcela reg. E -KN č. 16035 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 
 • Stanovište TAXI č. 7: časť miestnej komunikácie na pozemku parcela reg. E -KN č. 16035 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 
 • Stanovište TAXI č. 8: časť miestnej komunikácie na pozemku parcela reg. E-KN č. 16035 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 

(podľa priloženého nákresu)

 

 

Nábrežie Dukelských hrdinov

 • Stanovište TAXI č. 9: časť miestnej komunikácie na pozemku parcela reg. E-KN č. 16030/1 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 
 • Stanovište TAXI č. 10: časť miestnej komunikácie na pozemku parcela reg. E -KN č. 16030/1 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 

(podľa priloženého nákresu)

 

Štvrť Ladislava Novomeského – Aréna Brezno

 • Stanovište TAXI č. 11: časť verejného priestranstva na pozemku parcela reg. C-KN č. 689/17 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 
 • Stanovište TAXI č. 12: časť verejného priestranstva na pozemku parcela reg. C-KN č. 689/17 - druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúci sa v katastrálnom území  Brezno, obec Brezno, evidovanej na  LV č. 2351 

(podľa priloženého nákresu)

 

 

 2019-12-02_taxi_priamy_najom  zip  1.19 MB

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív