Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno - lokalita Mlynná

Zverejnené: 25.11.2019

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

 

zverejňuje zámer

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • pozemok v k. ú. Brezno, lokalita Mlynná parc. reg. C-KN č.  8097/19 – ostatná plocha o  výmere 234 mv  k. ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na  LV č. 2351 do vlastníctva:   Ing. Zuzana Krišteková,  ČSA 33, 977 01 Brezno Ing. Jaroslav Hraško, Nálepkova 30, 977 01 Brezno

 

V Brezne, 25.11.2019         

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta, v. r.