Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 05.11.2019

 

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Mesto Brezno, v zastúpení JUDr. Tomášom Abelom, PhD, primátorom mesta zverejňuje

 

ZÁMER

 

 Previesť nehnuteľný majetok mesta Brezna spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

 

  • časť parcely C-KN  – 6159/48 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 790 m2 , k. ú. Brezno, obec Brezno vedená  na LV 5804, časť o výmere 300 m2 .

 

do vlastníctva Romana Medveďa,  bytom Brezno

 

V Brezne 04.11.2019

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v .r.

primátor mesta