Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 04.11.2019

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :

 

  • pozemok v k. ú. Brezno - novovytvorená parcela reg. C-KN č. 8275, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 69 m2, vytvorená geometrickým plánom č. 00634808-289/2008, odčlenením   od pozemku  :

-  parcela  reg. C-KN  č. 1785, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, o  výmere  2877 m2

 

v k.ú. Brezno, evidovaná v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 v prospech mesta Brezno, vlastnícky podiel 1/1

 

do vlastníctva :  Ing. Igor Gálik a Anna Gáliková,   

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

primátor mesta, v. r.