Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

Zverejnené: 04.11.2019

MESTO TISOVEC

Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec

tel. č. 047/5603888; www.tisovec.com e-mail: mesto@tisovec.com

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci svojim uznesením č. 165/2019, zo dňa 30.10.2019 vyhlásilo v zmysle ustanovenia §18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec na 11. decembra 2019 počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci.

V zmysle schváleného uznesenia, mestské zastupiteľstvo určilo termín doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta s prílohami na deň 26. novembra 2019, do 15:30 hod.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Tisovec zašle poštou, alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec. V prípade osobného doručenia ju odovzdá na Mestskom úrade v Tisovci.

Povinné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s

Povinné náležitosti prihlášky:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj;
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
 • údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
 • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • údaje podľa ustanovenia §18a ods. 2 tretej vety zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu podľa 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov.

Predpokladaný nástup do práce je 12. decembra 2019

 Základný plat (brutto):

 • Podľa ustanovenia §18c zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov meste k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v meste v závislosti od dĺžky pracovného času;
 • podľa ustanovenia §18a ods. 6 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo v Tisovci uznesením č. 165/2019 zo dňa 30.10.2019 schválilo dĺžku pracovného času pre výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Tisovec na 30% pracovný úväzok.

Miesto výkonu práce:

 • Mesto Tisovec, Mestský úrad v Tisovci, so sídlom Nám. Dr. Clementisa 1, 980 61 Tisovec;
 • sídla rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom, sídla právnických osôb s majetkovou účasťou mesta,  sídla  ostatných  subjektov,  ktorým  boli  poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci podľa 18d ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Stručná charakteristika pracovného miesta:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým;
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve;
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí;
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku;
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mesta zo štátneho rozpočtu, alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie;
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút mesta,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátorka mesta, ak vec neznesie odklad;
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom;

 

 • preverovanie oznámení podľa zákona č. zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti;
 • hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Doplňujúce informácie pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra: Kandidát, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon  funkcie  a včas  podá prihlášku  so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s §18a Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zaradenie, alebo nezaradenie kandidáta na voľbu hlavného kontrolóra bude oznámené komisiou písomne najneskôr do 7 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra.

Každý kandidát, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami, má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami mestského zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.

Primátorka mesta vymenuje trojčlennú komisiu z radov poslancov Mestského zastupiteľstva  v Tisovci na posúdenie zákonných náležitostí podaných prihlášok, ktorá predloží svoje závery mestskému zastupiteľstvu do 7 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra.

Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten  kandidát,  ktorý získal  najväčší  počet  platných  hlasov.  Pri  rovnosti  hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

Spôsob voľby hlavného kontrolóra, to znamená tajným alebo verejným hlasovaním sa ustanoví na zasadnutí MsZ dňa 11.12.2019 hlasovaním poslancov MsZ.

Primátorka mesta s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom mesta uzavrie pracovnú zmluvu dňa 12.12.2019.

 

Mgr. Irena Milecová primátorka mesta

 

Prílohy:

Súhlas so spracovaním osobných údajov