Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 31.10.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU  PREVODU  NEHNUTEĽNÉHO

MAJETKU MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

1/ previesť nehnuteľný majetok mesta spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • pozemky v k. ú. Brezno, miestna časť Bujakovo:

parc. reg. C-KN č.  5238 - TTP o  výmere 355 m2

parc. reg. C-KN č.  5240 - orná pôda o výmere 305m2

parc. reg. C-KN č.  5241 -  orná pôda o výmere 360 m2

parc. reg. C-KN č.  5243 -  orná pôda o výmere 161 m2

parc. reg. C-KN č.  5244 -  záhrada o výmere 202 m2

parc. reg. E-KN č.  1-164 -  orná pôda o výmere 22 m2

parc. reg. E-KN č.  1-166 -  orná pôda o výmere 17 m2

parc. reg. E-KN č.  1-167 -  orná pôda o výmere 25 m2

parc. reg. E-KN č.  1-173 -  orná pôda o výmere  9 m2

      v  k. ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na  LV č. 5804.

 

do vlastníctva:  Ing. Milan Práznovský, Ing. Zoja Práznovská

  1. Novomeského 22, 977 01 Brezno

 

  • pozemky v k. ú. Pohronská Polhora:

parc. reg. E-KN č.  17030 - TTP o  výmere 1023 m2

parc. reg. E-KN č.  17031 - TTP o  výmere 1483 m2

parc. reg. E-KN č.  17032/1 - TTP o výmere 505 m2

 

v  k. ú. Pohronská Polhora, evidované v katastri nehnuteľností na  LV č. 1818

do vlastníctva:  Miloš Kostka,  Bány 63, 976 56 Pohronská Polhora,                         

 

 

2/  prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 a to :

 

parcela  C-KN č. 7791/6  -  TTP o výmere 15 246 m2

parcela  C-KN č. 7791/7  -  TTP o výmere 13 440 m2

parcela  E-KN č. 9419/1   - TTP o výmere 49 489 m2

 

v k. ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 2351 a 5804.

 

Nájomca:   Zbojská, s.r.o., Hlavná 62,  976 56 Pohronská Polhora