Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Rozhodnutie o zriadenie vodnej stavby

Zverejnené: 10.09.2019

Mesto Brezno

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-2019/11657-03

 

 

rozhodnutie

 

Mesto Brezno ako príslušný orgán v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle § 63, zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti zo dňa  05.08.2019  

 

povoľuje

 

podľa § 21, ods. 1 písm. b), bod 1 a § 26, ods. 1, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  (ďalej len „vodný zákon“), vo väzbe na § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, navrhovateľovi: Lukášovi Vonderčíkovi,  bytom Zadné Hálny 1965/51, 977 01 Brezno

 

 1. zriadenie vodnej stavby

    „Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka“ na pozemku parcela KN- C č. 7418/11 v k. ú. Brezno,      

      mimo zastavané územie, lokalita Kozlovo

 1. osobitné užívanie vôd, odber podzemných vôd z vlastnej vŕtanej domovej studne na pozemku

     parcela KN- C č.  7418/11 v k.ú. Brezno, mimo zastavané územie, lokalita Kozlovo

 

Pre zriadenie predmetnej vodnej stavby a súvisiaci odber podzemných vôd

                                                          

určuje

dodržať nasledovné podmienky

 

 1. Vodná stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou v mesiaci 08/2018, KONSTRUKT STEEL s.r.o., so sídlom Rázusova 51, 977 01 Brezno, zodpovedným projektant Ing. Barbora Nagyová, stavebný inžinier, bytom Švermova 32, 977 01 Brezno, a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  tohto rozhodnutia označená odtlačkom pečiatky povoľujúceho vodoprávneho orgánu.
 2. Práce na vodnej stavbe nesmú byť začaté skôr, ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).      Žiadateľ je povinný si dať vyznačiť právoplatnosť tohto rozhodnutia príslušným orgánom na 
 3. V prípade strojového vŕtania studne s dĺžkou nad 30 m (v zmysle zákona SNR č. 51/1988 , § 3 ods. h) o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení   neskorších predpisov) sa jedná o činnosť vykonávanú banským spôsobom. Tieto práce môžu byť vykonávané len oprávnenou organizáciou, ktorou sa podľa tohto zákona rozumejú právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti vykonávajú  banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom.
 4. Pri realizácii stavebných a montážnych prác je nutné dodržiavať všetky platné právne predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení vo väzbe na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle Vyhl. č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
 5. Na stavbe používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k havarijnému znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
 6. V blízkosti vodného zdroja (studne) neprečerpávať pohonné hmoty ani iné nebezpečné látky, nevykonávať opravy zariadení pri ktorých by mohlo dôjsť k úniku týchto látok do podzemných vôd.
 7. Stavebník zodpovedá za to, že zhotoviteľ (dodávateľ) musí pre stavebné práce použiť len materiály a výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti bola zachovaná ich mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní vodnej stavby.
 8. Pri stavebných úpravách na vodnom zdroji musia byť dodržané ustanovenia stavebného a vodného zákona, ktoré upravujú všeobecné požiadavky na uskutočnenie stavieb, ako aj príslušné technické normy. Postupovať v zmysle platnej STN 75 5115 - Vodárenstvo.      Studne individuálneho zásobovania vodou.
 9. Pri budovaní vodnej stavby nesmú byť použité chemické látky, ktoré by mohli spôsobiť      kontamináciu horniny v okolí studne a následne kontamináciu podzemných vôd.  
 10. Pri realizácii vodnej stavby dodržať predpísané vzdialenosti a ochranné pásma prípadných susediacich vzdušných elektrických rozvodov a zariadení SSE a. s. v zmysle zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike v platnom znení (§ 36 - ochranné pásma).
 11. Počas výstavby vodovodnej prípojky je nutné dodržať priestorovú úpravu vedenia technického vybavenia podľa STN 73 60 05 súbeh, križovanie a minimálne krytie v teréne.
 12. Realizovanie zemných a súvisiacich prác je potrebné riešiť s platnou normou - STN 73 30 50 – Zemné práce. Všeobecné ustanovenia.
 13. Dodržať najmenšiu vzdialenosť studne individuálneho zásobovania vodou od vodotesnej žumpy (min. 5 m pri  málo priepustnom prostredí a 12 m pri priepustnom prostredí).
 14. Zabezpečiť, aby plocha okolo studne do vzdialenosti 10 m nebola akokoľvek  znečisťovaná, nie sú na nej dovolené činnosti, ktoré by zhoršovali kvalitu podzemnej vody.
 15. Povrchové vody musia byť odvedené mimo studne a jej okolie. Preliačiny v okolí studne, v ktorých by sa zdržiavala povrchová voda, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu vody studni, je treba vyplniť nezávadnou zeminou. Okolie odvodniť a povrchovú vodu odviesť mimo okolie studne. Okolie vodného zdroja musí byť minimálne do vzdialenosti 2 m vodotesné, nepriepustné, vyspádované smerom od studne, zatrávnené tak, aby nedošlo v nepriaznivom klimatickom období (prudké dažde, topenie snehu a pod.) k erózii terénu a znečisteniu studne.
 16. V prípade, že studňa bude umiestnená na poľnohospodársky obrábanom pozemku, je potrebné plochu do vzdialenosti cca. 10 m od studne upraviť ako trvalý trávny porast       (kosnú plochu).
 17. Na obsyp a zásyp sa nesmie použiť materiál, ktorý by škodlivo pôsobil na potrubie. Pri hutnení obsypu a zásypu nesmie nastať smerové vybočenie potrubia z pôvodnej polohy.
 18. Nezávadnú výkopovú zeminu použiť pri terénnych úpravách stavby.
 19. Bezodkladne po ukončení prác na vodnej stavbe zlikvidovať zariadenie staveniska, ako aj nezhodnotené druhy odpadov. Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zák. NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 20. Nahradiť (odstrániť) prípadné vzniknuté škody iným osobám počas výstavby, údržby a prevádzky vodnej stavby podľa občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
 21. Čerpanie podzemných vôd – osobitné užívanie vôd z vodného zdroja je možné len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 22. Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 26 ods. 3 zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. - vodný zákon v znení neskorších predpisov najneskôr 30 dní pred uvedením stavby do užívania.
 23. Ku dňu kolaudačného konania predložiť:
 • laboratórny rozbor pitnej vody z vybudovaného vodného zdroja. Rozbor musí vykonať akreditované laboratórium v zmysle Nariadenia vlády SR č. 354/2006  z. –  požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu t.j. protokol o skúške písomne zhodnotený v ukazovateľoch s poznámkou, či odobratá vzorka spĺňa/nespĺňa  požiadavku pitnej vody
 • právoplatné vodoprávne povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
 • PD vodnej stavby (so zakreslením prípadných zmien technického riešenia) overenú stavebným úradom
 • hĺbku domovej studne, dĺžku vodovodnej prípojky, výdatnosť vodného zdroja v l/s- po zrealizovaní stavby a po vykonaní prečerpávacej skúšky.
 1. Technický popis:

Domová vŕtaná studňa bude realizovaná dodávateľsky podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej v mesiaci 08/2018, fa. KONSTRUKT STEEL s.r.o., so sídlom Rázusova 51, 977 01 Brezno, zodpovedným projektant Ing. Barbora Nagyová, stavebný inžinier, bytom Švermova 32, 977 01 Brezno,  a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  tohto rozhodnutia označená odtlačkom pečiatky povoľujúceho vodoprávneho orgánu.

Studňa bude prevedená vrtom o priemere 155 mm s plnou a perforovanou zárubnicou. Dno studne bude opatrené štrkovou a pieskovou vrstvou o hrúbke 500 mm. V hornej časti 1 500 mm od terénu bude zrealizované pod ŽB doskou ílové tesnenie hrúbky 500 mm. Časť studne nad terénom, cca. 200 mm bude opatrená poklopom s vetrákom. Okolo studne je navrhnutý odvodňovací žľab. Povrch je navrhnutý spevnený dláždením, spádovaním do žľabu s odvodom do blízkeho trativodu. V hlave studne je navrhnutá kompaktná stanica na zvyšovanie tlaku, senzor výšky hladiny, poistný ventil a manometer a rozvádzač. Novú studňu je potrebné dezinfikovať chlórovým vápnom v množstve 20 g na 1,0 m³, t.j. na 10 hl vody. Detail vŕtanej studne (pôdorys a rez) je navrhnutý na výkrese č. VS- 2.  Postup práce si určí špecializovaný zhotoviteľ vŕtanej studne podľa technických podmienok na stavenisku a potrebného strojného vybavenia. Technické riešenie a jej výkresová časť je súčasťou predloženej projektovej dokumentácie. Predpokladaný prietok vody je 1200-2000 l/24 hod..

  

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

 

V konaní nebola uplatnená žiadna námietka účastníkov konania ani dotknutých orgánov.          

 

Odôvodnenie

 

Navrhovateľ: Lukáš Vonderčík, bytom Zadné Hálny 1965/51, 977 01 Brezno (ďalej len navrhovateľ), podal dňa 05.08. 2019  návrh na vydanie vodoprávneho stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby „Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka“ a odber podzemných vôd podľa  § 21, ods. 1 písm. b), bod 1 a § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vo väzbe na § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. 

 

Správny orgán v zmysle § 61, ods. 2, zákona č. 50/1976 Zb. upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania, nakoľko žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej vodnej stavby.

Zároveň upozornil, že na námietky, ktoré nebudú oznámené do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia nebude prihliadať.

Oznámenie bolo zverejnené aj formou verejnej vyhlášky. Deň zverejnenia 12.08.2019 a deň zvesenia 27.08.2019.

 

 V stanovenej lehote sa žiadny s oslovených účastníkov konania nevyjadril, taktiež nevyšli najavo žiadne skutočnosti a neboli doručené žiadne námietky, ktoré by bránili vydaniu vodoprávneho povolenia na predmetnú vodnú stavbu.

 

Mesto Brezno – Stavebný úrad dňa 17.06.2019 pod číslom spisu MsÚ-2019/10776-04 ev. číslo 12/2019 vydal pre navrhovateľa územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Hospodárska usadlosť- rodinný dom, oporný múr, studňa, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, žumpa, elektrická prípojka“  na pozemkoch KN- C č. 7418/12, 7418/11, 7418/5 a 7418/4  v k.ú. Brezno pre stavebníka Lukáša Vonderčíka, bytom Zadné Hálny 51, 977 01 Brezno. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.07.2019.

 

Vŕtaná studňa a vodovodná prípojka bude realizovaná na pozemku  - parcela  KN- C č. 7418/11. K nehnuteľnosti parcely KN- C č. 7418/11 má navrhovateľ  vlastnícky vzťah v spoluvlastníckom podiely 1/1 podľa výpisu z katastra nehnuteľností - LV č. 14023, zo dňa 12.08.2019.  Pozemok je umiestnený v k. ú. Brezno, mimo zastavané územie mesta, v lokalite Kozlovo. 

 

Vzhľadom k tomu, že navrhované riešenie je projektovo zdokumentované, nie sú ohrozené, ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy a práva iných, Mesto Brezno ako príslušný orgán v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Toto povolenie na odber podzemných vôd nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.

 

Úkon rozhodnutia bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení spoplatnený poplatkom vo výške 30,- EUR, ktorý navrhovateľ uhradil priamou platbou v hotovosti do pokladne mesta.

 

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na tunajší správny orgán.  Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

 

 

 

                                                                                              JUDr. Tomáš Abel. PhD.,

                                                                                                        primátor mesta

    Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

     na základe poverenia

 

 

Toto rozhodnutie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4  a § 61 ods. 4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív