Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o výrube drevín - správne konanie č. 2019/11903-02

Zverejnené: 03.09.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , 977 01 Brezno alebo elektronicky na adresu: podatelna@brezno.sk v lehote do 5-tich pracovných dní od zverejnenia informácie.


Číslo konania č. sp.:  2019/11903-02


Žiadateľ:  OrtoSen s.r.o., Bystrá 108, 977 65 Bystrá   


Predmet konania:  výrub 13 ks drevín (2 ks borovica, 3 ks breza, 2 ks vŕba a 4 ks smrek) a cca. 2400 m² krovín vŕba

    
Miesto výrubu:  na pozemkoch parc. č. C-KN  249/2, 249/4, 5813/3, 5813/305, 5813/306, 5813/307, 5813/310, 5813/311, 5813/312 a KN- E č. 14788/1

         
Dôvod výrubu:  žiadateľ uvádza, že dôvodom  je realizácia stavebnej činnosti- budovanie prístupovej komunikácie a čistenie pozemkov od náletových krovín

                            

                                                                                                                                         

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív