Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí územného konania - 10849 Brezno- Podkoreňová – rozšírenie NN siete

Zverejnené: 09.08.2019

 

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

MsÚ-2019/11205-04

 

Vec Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym

       zisťovaním

 

Dňa 25.06.2019 podala a dňa 05.08.2019 doplnila Stredoslovenská distribučná a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina v zastúpení EV – mont s.r.o. so sídlom Rakytovská cesta 6C, Banská Bystrica – konateľ Ing. Peter Varáček na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 10849 Brezno- Podkoreňová – rozšírenie NN siete“  na pozemkoch parc.č. KN C 4486/1 (KN E 10820/1, 16139/8, 10123), KN C 4479 (KN E 10123), KN C 4489/1 (KN E 10123), KN C 4363, KN C 4490/1 (KN E 10821), KN C 4490/2, 4493, 4498/3 (KN E 10835/4), KN C 6670/1 (KN E 10789 a 10790) v kat. úz.   Brezno.

 

Popis stavby:

SO 01: Nové NNK

-pripojenie zemného kábla v novej skrini VRIS2 na PB č. 47 cez pozemky parc.č. KN C 4490/1 a 4490/2 do PRIS7 č.1 a ďalej PRIS5 č.2

-pripojenie vzdušného vedenia smer PB č. 81 až 89

SO 02: NN sieť

-z trafostanice 309/ts/podkoreňová_obec.1 bude vyvedený rozširujúci vzdušný kábel cez PB č. 48 na PB č. 47 do novej skrine VRIS2 . PB č. 47 bude vymenený, na PB č. 44, 38, 30 a 89 budú vykonané zmeny.

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Mesto Brezno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel a podľa § 36 stavebného zákona  oznamuje všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne konanie na deň

 

09.09.2019 (pondelok) o 9,00 hod.

 

so zrazom na Mestskom úrade v Brezne - stavebnom úrade,  nám. M. R. Štefánika 1, prízemie -č.dv. 12.

Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na stavebnom úrade v úradných dňoch a pri ústnom konaní.    

 

Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu na vydanie územného rozhodnutia uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.  V  rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

V odvolacom konaní sa neprihliada na  námietky  a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom  konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené  mohli byť.

 

            

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

Mgr. Zuzana Ďurišová, prednostka MsÚ,

na základe poverenia

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 odst.4 stavebného  zákona a musí byť v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

Na vedomie:

EV – mont s.r.o., Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica

Mesto Brezno, odbor PaM, úsek SaEM, nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Mesto Brezno, odbor ISPaŽP, úsek dopravy,