Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o začatí stavebného konania - 10521 - Brezno – Rohozná – Zahustenie DTS

Zverejnené: 08.07.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

Vec

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním.

 

       Dňa 08.08.2018 podala a dňa 17.06.2019 doplnila  Stredoslovenská distribučná a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v zastúpení spoločnosťou MONDEZ, s.r.o., so sídlom Námestie hrdinov 380/10, Žilina, konateľom spoločnosti Ing. Martinom Ondrušekom na tunajšom úrade  žiadosť o stavebné  povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu  ,,10521 - Brezno – Rohozná – Zahustenie DTS “ na pozemkoch parc. č. – líniová stavba v kat. území Brezno.

 

      Uvedeným  dňom bolo  začaté stavebné  konanie spojené s územným konaním.


       Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení  neskorších noviel (ďalej len  stavebný zákon)  podľa § 36  a § 61 stavebného zákona oznamuje známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie stavebného konania spojeného s územným  konaním a súčasne  nariaďuje na prejednanie žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 

06.08.2019 t.j. utorok o 10:00 hod.

so  zrazom

 

na Mestskom úrade Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika č.1,

kanc. stavebného úradu, č. dverí 7.

 

          Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade v pracovných dňoch a pri ústnom pojednávaní.

 

     Účastníci   konania   môžu   svoje   námietky  k  žiadosti  o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa  na ne  neprihliadne. V  rovnakej lehote  môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány.

 

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú  moc.

                                    

 

 

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,

primátor mesta,

                                                                 Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

                                                                             na základe poverenia

Toto oznámenie má  povahu  verejnej  vyhlášky podľa  § 36 ods.  4  a § 61 ods. 4 zákona  číslo 50/1976   Zb. -  stavebný zákon  v znení   neskorších noviel. V  zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71 /1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších noviel musí byť toto oznámenie  vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Brezno,  15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. správnom konaní v znení neskorších noviel je toto oznámenie  súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Brezno.

 

 

Súbory na stiahnutie

2019_07_08_navrhovany-stav PDF - dokument 1.19 MB