Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 26.06.2019

Zverejnené: 20.06.2019

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 19. júna 2019

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

 desiate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

26. júna 2019 (streda) o 09.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto
pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 


 

PROGRAM

10. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 26. júna 2019 (streda) o 09.00 hodine

 

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 15.6.2019

Predkladá:            Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo č. 13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

 Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Mgr. Jana Bočová, Útvar prednostu Mestského úradu Brezno

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2019 o používaní pyrotechnických výrobkov

Predkladá:            :           Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

Spracoval:            :           Ing. Ján Fedor, náčelník Mestskej polície Brezno

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 12/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Brezno

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta VZN – XX/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 2/2019 Trhový poriadok príležitostných trhov

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Majetkové záležitosti
  • Žiadosť SR - Slovenská správa ciest o uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou „I/66 - Brezno, obchvat I. etapa“
  • Žiadosť Slovenskej správy ciest o uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode vyvolanej investície, stavba  „I/72 Brezno – most ev. č. 72 - 045“

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 • Žiadosť obchodnej spoločnosti SKI Čertovica s.r.o. IČO 51 0381 29, sídlo Družstevná 30, 900 66 Vysoká pri Morave o prenájom časti pozemku.
 • Žiadosť Veroniky Švantnerovej , bytom Horná 1279/23, Čierny Balog, o kúpu nehnuteľností v kat. území Brezno

Predkladá: JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 • Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Brezno ako budúcim kupujúcim a spoločnosťou ISTROFINAL, a.s. ako budúcim predávajúcim na prevod budúcich stavebných objektovkomunikácie, verejná zeleň, verejné osvetlenie a k ním prislúchajúcich časti pozemkov v areáli bývalých kasárni v Brezne
 • Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov pre účely výstavby bytových domov v Brezne, Ul. ŠLN
 • Žiadosť Ing. Matúša Lopušného a Mgr. MUDr. Juliány Lopušnej o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremená
 • Schválenie dohody o urovnaní medzi mestom Breznom a Miroslavom Zibrínom pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov parc. C KN č. 249/4, C-KN 5813/311 a C- KN č. 5813/312 nachádzajúcich sa v blízkosti Moyzesovej ulice v Brezne
 • Žiadosť spoločnosti Harmanec – Kuvert spol. s r. o. o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Bujakovo, zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezno č. 175/2017 a č. 46/2018
 • Žiadosť Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a .s., o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena
 • Žiadosť Ivana Vrbovského – BORKA o odkúpenie nehnuteľností – časť stavby a pozemky objektu bývalej ZŠ s MŠ na Ul. M. Benku, Brezno
 • Schválenie spôsobu prevodu a súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj časti nehnuteľnosti a priľahlých pozemkov objektu bývalej ZŠ s MŠ na Ul. M. Benku, Brezno

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 1. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.4.2019 do  30.4.2019

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

 1.      Správy hlavnej kontrolórky
  • Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri vyraďovaní a likvidácii majetku mesta v príspevkovej organizácii - Technické služby mesta Brezno

    Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 • Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Brezna v II.
  polroku 2019

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná

 

 1. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia akciovej spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s. za rok 2018

Predkladá:             Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

Spracoval:             Benedikt Lavrinčík, predseda Predstavenstva Veolia Energia Brezno, a.s.

 

 1. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie NsP Brezno

Predkladá:             Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ NsP Brezno, n.o.

Spracoval:             Ing. Tóthová Oľga, námestník pre ekonomický úsek NsP Brezno, n.o.

 

 1. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. za rok 2018

Predkladá:             Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica

Spracoval:             Ing.. Vladimír Svrbický, predseda Predstavenstva StVS a.s., Banská Bystrica

 1. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o. za rok 2018

Predkladá:             Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

       Spracoval:              Ing. Ján Lukáč, konateľ LMB s.r.o .Brezno

 1. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Združenia obcí EKOLÓG za rok 2018

Predkladá:             Ing. František Budovec, predseda Predstavenstva Združenia obcí EKOLÓG

Spracoval:             Mgr. Branislav Čecho, výkonný riaditeľ Združenia obcí EKOLÓG

 

 1. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti SEKOLÓG s.r.o. Brezno za rok 2018

Predkladá:             Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

Spracoval:             Mgr. Branislav Čecho, konateľ Sekológ, s.r.o.

 

 1. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna v II. polroku 2019 a návrh rámcového programu zasadnutí

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Rôzne

19.1      Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna na rozvoj kultúry na rok 2019 pre M-Klub Brezno

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 

19.2     Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Brezna pre Nemocnicu s poliklinikou   Brezno, n.o.

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

19.3.      Návrh zápisov do Kroniky mesta Brezna za rok 2018

Predkladá:            PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

Spracoval:            PhDr. Anna Štulrajterová, mestská kronikárka

              

              19.4.    Návrh na menovanie riaditeľa Technických služieb Brezno

 

19.5.    Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií

 

 1. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

 1. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
 2. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív