Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 11.06.2019

ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

1/

  • parcela C-KN č. 7791/6  -  TTP o výmere 15 246 m2
  • parcela C-KN č. 7791/7  -  TTP o výmere 13 440 m2
  • parcela E-KN č. 9419/1   - TTP o výmere 49 489 m2

 

v k. ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 2351.

 

          Nájomca:   Zbojská, s.r.o., Hlavná 62,  976 56 Pohronská Polhora

 

 

2/

  • parcela C-KN č. 694/7 -  plocha a nádvorie o výmere 380 m2
  • parcela C-KN č. 694/6 -  plocha a nádvorie o výmere  62 m2

 

v k. ú. Brezno, evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 2351.

 

          Nájomca:  Breznianske centrum, s.r.o.,  Podkoreňová 3669/15E,  977 01 Brezno

 

 

V Brezne, 11.06.2019        

 

                                               

                                                           JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                        primátor mesta, v. r.