Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Brezno - ul. Clementisa - ČSA, UO 02555

Zverejnené: 09.06.2019

Mesto Brezno – STAVEBNÝ ÚRAD

Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno

 

 

MsÚ-2019/01936-14

 

Stavebné povolenie

 

         Dňa 21.01.2019 podal a dňa 23.04.2019 doplnil  Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení splnomocneným Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  “Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ul. Clementisa - ČSA, UO  02555” na pozemkoch parc.č. KN C 1072/1, 1072/7, 1072/12, 1112, 1113/1, 1113/7, 1113/11, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1146/1, 1146/91, KN E 580/2, 2416/1   v kat. úz.    Brezno.

               Mesto Brezno ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods.1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) preskúmal žiadosť stavebníka v  stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62  stavebného zákona rozhodol takto: stavba

 

 „Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ul. Clementisa - ČSA, UO  02555“ 

 

na pozemkoch parc.č. KN C 1072/1, 1072/7, 1072/12, 1112, 1113/1, 1113/7, 1113/11, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1146/1, 1146/91, KN E 580/2, 2416/1 v kat. úz.    Brezno  sa podľa  § 66 stavebného zákona v znení neskorších  noviel a §  10  vyhlášky  MŽP  SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

povoľuje.

 

Stavbu je možné realizovať za nasledovných podmienok:

 

1) Popis zámeru - stavebné objekty:

SO 01 STL plynovody (celková dľžka 1494,4 m, zrušenie bez náhrady 321 m)

SO 01.1 Prepoje a odpoje

SO 02 STL prípojky plynu (celková dľžka rekonštruovaných prípojok 1020,2 m)

Existujúce plynovody a prípojky plynu budú v prevažnej miere obnovené bezvýkopovou metódou – vťahovaním do pôvodných oceľových potrubí a v menšom rozsahu pokládkou potrubia plynovodov a prípojok plynu výkopovým spôsobom, s ponechaním odpojeného pôvodného potrubia v zemi alebo podvrtmi. Staré potrubie bude nahradené materiálom PE 100RC, po obnovení plynovodov sa vykoná napojenie na existujúci STL1 plynovod DS. Bude realizovaná aj obnova existujúcich prípojok plynu pre odberateľov ZP (v kategórii KBV, MO a VO) na trase obnovovaného plynovodu, súčasťou bude inštalovanie nových skríň domových regulačných zostáv (DRZ resp. DRZ s plynomerom).

 

Ul. Krčulova, Malinovského, ČSA – vetvy A, B, C, D, E:

-začiatok ul. ČSA medzi chodníkom a cestou I/66 pri SZ rohu BD Krčulova 1, odtiaľ na juh popri BD Krčulova 3 (vetva A), lom na východ popri severnom chodníku pri BD Malinovského 14-30, SBD k BD Malinovského 4-10 (vetva B, C), vetva D k BD ČSA 21-37 popri severnom chodníku a severnej fasáde tohto BD, celkom 19 ks prípojok

Ul. Krčulova, Clementisa, L. Sáru – vetvy F, G, H, I, J, K, L, M, N, O:

-začiatok pri SZ rohu BD Clementisova 2-8, na sever (vetva M, N, O) vedľa chodníka k BD Krčulova 2-18 a popri jeho južnom chodníku, od SZ rohu BD Clementisa 8 na juh vedľa chodníka k BD Krčulova 20-24, ku križovatke s ul. L. Sáru, popri chodníku na juh, odbočka k BD L. Sáru 7-11, ďalej na juh, pri BD L. Sáru 1-5lom na západ k supermarketu Billa, od križovatky ulíc Clementisova- L.Sáru na západ  (vetva I) popri chodníku okolo MŠ Clementisova až k BD Clementisova 9, celkom 27 ks prípojok

Ul. F. Kráľa, ČSA – vetvy P, R, S:

-začiatok pri BD Clementisova cca vchod č. 20, na sever popri chodníku, lom na východ popod chodník, parkovisko pri BD F. Kráľa 4, južne k BD F. Kráľa 2, iná vetva popri chodníku k BD ČSA 45-51, celkom 7 ks prípojok

                            

2) Pri  uskutočňovaní  stavby je  potrebné dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  a technických zariadení, dbať  na  ochranu zdravia osôb na stavenisku.

 

3) Pri uskutočňovaní stavby dodržať vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

                                                                                 

4) Stavba bude ukončená do  30.09.2020.

 

5) Stavba bude uskutočňovaná prostredníctvom zhotoviteľa – firmu s oprávnením nahlásiť do 15 dní po ukončení výberového konania.

                                                                                                                                                      

6) Projektová dokumentácia  stavby – zodpovedný projektant: Ing. Stanislav Kulich, ev. č. 2242*A*2-3

 

7) Na príslušný stavebný úrad oznámiť dátum začatia stavby.

 

8)  Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák. č. 133/2013 Z .z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších noviel.

 

9) Stavbu označiť na viditeľnom mieste údajmi o povolení stavby.

10) Pri výstavbe dodržať podmienky určené v § 43i) stavebného zákona pre zriadenie staveniska a podmienky zákona č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

                                                          

11)  Dodržať podmienky dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní :

 

Mesto Brezno, architektka mesta:

- realizáciu rekonštrukcie vedenia realizovať v súlade s platnými technickými normami,

- požiadať mesto Brezno o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopávkových prác v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ak si to realizácia vyžaduje,

- trasu vytýčiť tak, aby nedošlo k narušeniu koreňového systému drevín - VZN Č. 07/2012 o ochrane zelene na území mesta Brezno,

- počas realizácie stavebných prác je zakázané skladovanie stavebného materiálu, výkopovej zeminy na komunikácií, cestnom pozemku a v jeho blízkosti. Pri výjazde vozidiel zo staveniska nesmie dôjsť k znečisteniu a poškodeniu existujúcich komunikácií. Prípadné znečistenie a poškodenie komunikácie je potrebné bez meškania odstrániť a upraviť do pôvodného stavu. Po ukončení prác požadujeme dotknuté pozemky uviesť do pôvodného stavu.

 

Mesto Brezno, odbor IŽPSP, úsek dopravy:

-Pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o zvláštne užívanie miestnych komunikácií uzávierku MK a určenie DZ na MK.

-K žiadostiam doložiť vyjadrenia ORPZ ODr Brezno, Technické služby Brezno ako správcu miestnych komunikácií a verejnej zelene so schváleným. projektom dopravného značenia.

-Pred realizáciou prác, v mieste zásahu do verejného priestranstva požiadať vlastníkov sietí o presné vytýčenie uložených sieti. SSE, SPP, VEOLIA, TS, UPC, TELEKOM

-Križovanie miestnych komunikácií riešiť bezrozkopávkovou technológiou podvŕtaním komunikácie a uložením sietí do chráničky s tým, že štartovacia a koncová jama bude zriadená mimo komunikácie. Minimálna hÍbka uloženia chráničky je 0,9m

-Po ukončení prác zelené plochy verejného priestranstva upraviť do pôvodného stavu, uloženie sietí realizovať podľa platných STN v súlade s vyjadrením správcu zelene TS Brezno.

-Počas realizácie prác výkopy označiť a ohradiť proti hrozbe pádu do výkopu podľa platných STN, dočasný priechod pre chodcov zabezpečiť cez lavicu resp. premostenie.

-Pred realizáciou prác oznámiť skutočný termín realizácie prác.

-PD doplniť o situáciu v prípade poškodenia jestvujúcich obrubníkov alebo uloženie nových obrubníkov.

-Zásah do telesa komunikácie je možný len v nevyhnutných prípadoch po preverení skutkového stavu a dohode s Mestom Brezno a TS Brezno. O zmene realizácie prác, ktorá nebude v súlade s vydaným rozhodnutím je nutné urobiť zápis zúčastnených strán.

-V prípade poškodenia jestvujúcich obrubníkov poškodené obrubníky nahradiť novými, obrubník uložiť do betónového lôžka za dodržania priečneho a pozdľžneho sklonu.

-Práce realizovať za dodržania podmienok zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-Žiadne zariadenie nesmie byť uložené do telesa komunikácie resp. chodníka,

-Vykopaná zemina a stavebný materiál nesmie byť uložený na miestnej komunikácii ani do odvodňovacích zariadení dotknutých pozemných komunikácií a nesmie spôsobovať ich znečistenie. Stavebník musí vykonať potrebné opatrenia, aby nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií počas realizácie prác. Po ukončení prác komunikácie vyčistiť.

-Zásyp ryhy v zelených plochách je možné realizovať vykopanou zeminou tým, že vrchná vrstva v hrúbke 20cm bude zasypaná ornicou, zásyp postupne zhutňovať, ryhu výškovo upraviť zatrávniť, miesto kde bol uložený vykopaný materiál zbaviť nečistoty, upraviť v prípade nutnosti zatrávniť.

-V mieste zásahu do komunikácie, chodníkov a zelene si uplatňujeme záruku 36 mesiacov od ukončenia prác. Ak počas záručnej doby dôjde k vzniku nerovnosti komunikácie v dôsledku poklesu rozkopávky a jej okolia v šírke 1m okolo miesta zásahu, žiadateľ je povinný na vyrozumenie správcu komunikácií nedostatok bez meškania odstrániť.

-Dotknutý úsek musí byť po ukončení prác zápisnične odovzdaný správcovi miestnych komunikácií a verejnej zelene t. j. Technické služby Brezno a kópia zápisnice musí byť doručená na Mestský úrad Brezno, najneskôr do sedem dní od ukončenia prác. V prípade, že nedôjde k zápisničnému odovzdaniu a prevzatiu, práce sa považujú za neukončené.

-Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi komunikácie ako aj tretím osobám z dôvodu nekvalitne vykonaných prác, nedostatočného udržiavania dotknutej časti miestnej komunikácie a ostatných činností.

-Po ukončení prác žiadame doručiť elaborát geodetického zamerania skutkového stavu vo formáte PDF resp. DVG

 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica:

-Ohlásiť termín začatia výkopových prác na základoch predmetnej stavby písomne alebo telefonicky KPÚ Banská Bystrica vopred min. 5 dní.

-Umožniť KPÚ Banská Bystrica vykonať obhliadku zemných prác súvisiacich s realizáciou predmetnej stavby.

-Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne ODI:

-V prípade potreby zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky túto regulovať pomocou spôsobilých a náležite poučených osôb.

-Obmedzenie cestnej premávky realizovať v čo najkratšom čase formou viac zmennej organizácie vykonávania prác.

-Dopravné značky budú osadené v súlade s ustanoveniami zákona číslo 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a STN 01 8020.

-Vyobrazenie a farebné vyhotovenie dopravných značiek musí zodpovedať obrazovej prílohe vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-Realizácia osadenia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

-Dodržanie ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

-Dopravné značky budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú prenosné dopravné značky bezodkladne demontované.

-Osádzanie prenosného dopravného značenia bude za prítomnosti zástupcu okresného dopravného inšpektorátu.

-Počas prác je potrebné trvalé dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s prenosným dopravným značením dočasne odstrániť príp. prekryť.

-Realizácia opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich zrušenie (demontáž DZ) proti smeru jazdy.

-S prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých dopravných značiek.

-Dopravné značky musia byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stľpikoch v zmysle ustanovenia § 8 ods. 9 vyhl. MV SR č. 9/2009 Z. z.

-Použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave.

-Na zabezpečenie pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia a rozmerov.

-Osoby zúčastňujúce sa na regulácii konajú v zmysle § 63 ods. 2 zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom musia mať na sebe zvonku viditeľný fluoreskujúci ochranný odev oranžovej farby.

-Osoby pohybujúce sa po vozovke počas prác musia mať na sebe fluoreskujúci ochranný odev oranžovej farby v zmysle ustanovenia § 4 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

-Zábrany na označenie uzávierky príp. smerovacie dosky musia byť v noci, ale i cez deň počas zníženej viditeľnosti náležite osvetlené v zmysle platných noriem.

-Začiatok prác oznámiť na okresný dopravný inšpektorát na emailovú adresu erik.balaz@minv.sk, a taktiež aj meno a telefóny kontakt zodpovednej osoby za dodržanie podmienok vyjadrenia.

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny:

-Trasu nových plynovodov viesť čo, najviac v súbehu s trasou pôvodného plynovodu tak, aby nebol potrebný, prípadne bol minimalizovaný rozsah výrubov drevín.

-Obnovu plynovodov riešiť striktne v zmysle predloženej dokumentácie, t.j. bezvýkopovou metódou - vťahovaním (relining) plynovodu do pôvodného oceľového potrubia.

-Bezvýkopovú metódu možno realizovať za dodržania predloženej projektovej dokumentácie v minimálnej možnej miere v oblasti ( uzlových bodov UBl,UB8, vo vetve "H" medzi UB8 a UB10, v oblasti UB12, vo vetve "P" medzi UB19 a UB20 a v oblasti UB2I).

-Bezvýkopovú metódu uplatniť, pokial' je to možné, aj všade tam, kde by okrem výrubu drevín mohlo dôjsť k ich poškodeniu (narušeniu koreňovej sústavy, poškodeniu územku atď.) pri realizácii stavby.

-Križovanie asfaltových ciest s plynovodmi bude realizované v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

-V prípade vedenia trasy, pri realizácii výkopovej metódy, v blízkosti kmeňov drevín zabezpečiť ochranu ich územkov pred mechanickým poškodením (obložiť kmeň ochranným materiálom). Rovnako sa vyhýbať alebo minimalizovať na nevyhnutný možný rozsah poškodzovanie koreňovej sústavy drevín. Pokiaľ je to možné, viesť výkop vo vzdialenosti minimálne 1,5 m od kmeňov drevín.

-V prípade vedenia výkopu vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m od priľahlej časti kmeňa dreviny, realizovať výkop v rozsahu minimálne 1,5 m pred a 1,5 m za kmeňom dreviny a to ručne.

-V prípade nevyhnutnej potreby výrubu drevín z dôvodu realizácie stavby postupovať v súlade s § 47 ods. 3 zákona.

-Narušené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu (urovnať a prípadne vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie).

 

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek št. správy odpadového hospodárstva:

- zabezpečiť triedenie odpadov, vzniknutých pri predmetnej stavbe, v mieste ich vzniku;

- nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom za radeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (v množstve cca 315 t), ktorú možno v územnom celku okresu Brezno odovzdať do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno. Pre využitie zeminy mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov;

- odpady stavebného charakteru, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógovým číslom 17 03 02 - bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (v množstve cca 14,5 t) a pod katalógovým číslom 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (v množstve cca 46 t), v prípade možnosti využiť pri stavbe ako stavebný materiál, nadbytočné množstvo odovzdať prednostne do zariadení určených na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení (súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať odpady do zariadenia na zber odpadov, prevádzkovateľa ROLTA s.r.o., Brezno, resp. na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o.,  Brezno;

- zabezpečiť materiálové zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, pod katalógové čísla 15 01 06 - zmiešané obaly (v množstve cca 0,18 t), 170203 - plasty (v množstve cca 0,06 t) a 170405 - železo a oceľ (v množstve cca 4,8 t);

-zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie;

-odpady odovzdat' na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- pred podaním žiadosti o kolaudáciu predmetnej stavby, investor požiada tunajšiu štátnu správu odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde súčast'ou žiadosti budú doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov vzniknutých pri danej stavbe.

 

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina:

1.V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné VN vedenia/trafostanice, podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia).

 1. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 2. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
 3. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,
 4. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektro energetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159000.
 5. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link:

https://online.sse.sk/vtc/yytyc.wv vytýči určený pracovník SSD.

 

 1. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
 2. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 3. Zároveň si Vás dovoľujeme upozornit', že v danej lokalite sa môžu nachádzat' aj podzemné vedenia tretích osôb.

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B. Bystrica:

Pred realizáciou stavby požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísal' protokol o vytýčení existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti.

Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. :

-min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane

-min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

-ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 pri súbehu podzemných vedení - vodorovná vzdialenosť min. 0,4 m od vonkajšieho okraja potrubia verejného vodovodu a min. 0,5 m od vonkajšieho okraja potrubia verejnej kanalizácie

-ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005 pri križovaní podzemných vedení -zvislá vzdialenosť min. 0,2 m od vonkajšieho okraja potrubia verejného vodovodu (kanalizácie)

Odporúčame dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne

- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne (STN 75 6101)

Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop. Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného potrubia požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí p. Mgr. Molčan, p. Ing. Gregorčok).  

O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

Žiadame dodržať min. vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m.

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č.442/2002 Z.Z. zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy

Obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so Zákazníckym centrom StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Sekurisova čA, Brezno ( objednávka na vytýčenie existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti ).

V prípade, ak realizáciou a prevádzkou stavby predmetných plynovodných sietí dôjde k poškodeniu zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve StVS, a.s., vzniknuté poškodenia odstráni prevádzkovatel'/vlastnik plynovodných sietí bezodkladne na svoje náklady za prítomnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu porealizačné vyjadrenie StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.

 

Veolia Energia Brezno a.s. Brezno:

Zemné práce v úsekoch s výskytom podzemných inžinierskych sietí žiadame vykonať ručne.

Pred realizáciou zámeru trváme na vytýčení sietí naším pracovníkom.

 

Slovak Telekom a.s. Bratislava a DIGI SLOVAKIA s.r.o. Bratislava:

 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona Č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu. dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygón u alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521
 4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK . Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8, Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68

zákona č, 351/2011Z,z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

 1. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

 1. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadate!' nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 3. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak

Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je

stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

 • Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak

Telekom,a.s.

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

 1. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

 • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 • Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

 • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

 • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
 • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

 1. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si

podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

 1. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom

rozsahu.

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA  s.r.o. Bratislava:

 1. podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka,

 1. Investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pred zahájením výkopových prác,
 2. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,

4.preukázatel'né oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,

 1. preukázatel'né upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 2. v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor.
 3. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 4. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou.
 5. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
 6. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC,

-dodržať ust. zákona Č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení,

 

Technické služby Brezno:

-Križovanie miestnych komunikácií riešiť bezrozkopávkovou technológiou podvŕtaním komunikácie a uložením sietí do chráničky s tým, že štartovacia a koncová jama bude zriadená mimo teleso komunikácie,

- V mieste križovania chodníkov v prípade ich rozkopania zabezpečiť možnosť prechodu chodcov cez dočasnú lavicu resp. iné vhodné premostenie výkopu v zmysle platných STN.

- Žiadne zariadenie nesmie byt' vyvedené do telesa miestnej komunikácie.

-Zásah do telesa komunikácie je možný len v nevyhnutných prípadoch po preverení skutkového stavu a dohode s Mestom Brezno, TS Brezno a ODI Brezno. O zmene realizácie prác, ktorá nebude v súlade s vydaným rozhodil II tím je nutné urobiť zápis zúčastnených strán.

-Prípadné narušenie parkovacích plôch vytvorených zo zatrávňovacích panelov previesť s tým istým typom panelu a lôžko vybudovať do hľbky 40 cm z frakcií štrku 33 - 63 , 16- 32, 4-8 mm.

- V prípade poškodenia jestvujúcich obrubníkov poškodené obrubníky nahradiť novými, obrubník uložiť do betónového lôžka za dodržania priečneho a pozdľžneho sklonu.

- Práce realizovať za dodržania podmienok zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR Č. 8/2009Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR Č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Po ukončení prác musí byť dotknutý úsek zápisnične odovzdaný správcovi miestnych komunikácii a zelene, bez písomného prevzatia prác sa považujú práce za neukončené. Kópiu preberacieho protokolu doručiť na MsÚ Brezno.

- V mieste zásahu do komunikácie, chodníkov a zelene si uplatňujeme záruku 36 mesiacov od ukončenia prác. Ak počas záručnej doby dôjde k vzniku nerovnosti komunikácie v dôsledku poklesu rozkopávky a jej okolia v šírke l m okolo miesta zásahu, žiadateľ je povinný na vyrozumenie správcu komunikácií nedostatok bez meškania odstrániť.

- Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli správcovi komunikácie ako aj tretím osobám z dôvodu nekvalitne vykonaných prác, nedostatočného udržiavania dotknutej časti miestnej komunikácie a ostatných činností.

Povrchová úprava dotknutých komunikácii bude realizovaná nasledovne:

 • Asfaltové resp. betónové komunikácie v mieste zásahu zapíliť v celej dÍžke zásahu
 • Zásypy ryhy realizovať podľa predložených vzorových priečnych rezov.
 • Povrchová úprava chodníkov bude realizovaná v celej dľžke zásahu a v celej šírke chodníka, podľa jestvujúcej skladby povrchu.
 • Povrchová úprava miestnych komunikácií bude realizovaná v celej dlžke zásahu a polovičnej šírke komunikácie, minimálne v šírke 2,5m.
 • Nespevnené plochy verejného priestranstva môžu byť zasypané vykopaným materiálom, horná vrstva zásypu v hrúbke 20 cm bude dosypaná humusom, ryhu zhutniť, výškovo upraviť, zatrávniť.

TS Brezno požadujú uviesť zasiahnuté zelené plochy do pôvodného stavu prevedením terénnych úprav, resp. zatrávnenia,

TS Brezno požadujú previesť odovzdanie verejného priestranstva písomnou formou po ukončení prác.

Pred začiatkom prác požadujeme požiadať TS Brezno o vytýčenie trasy vodného toku Besná.

                                                                                 

12) Pred uvedením stavby do užívania požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 

    V  konaní  neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

 

         Stavebný úrad mesta Brezno zaevidoval dňa 21.01.2019 žiadosť Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcie a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení splnomocneným Ing. Miroslavom Hroncom, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen na tunajšom úrade  o stavebné povolenie na stavbu  “Rekonštrukcia plynovodov Brezno – ul. Clementisa - ČSA, UO 02555” na pozemkoch parc.č. KN C – líniová stavba   v kat. úz.    Brezno. Uvedeným dňom začalo stavebné konanie.

       Pretože žiadosť s prílohami neobsahovali všetky potrebné náležitosti, stavebný úrad listom č. MsÚ 2019/1936-02 zo dňa 28.01.2019 vyzval stavebníka na doplnenie a listom č. 2019/1936-03 stavebné konanie prerušil. Lehota na doplnenie bola predľžená rozhodnutím č. 2019/1936-7 zo dňa 06.03.2019.

       Po doplnení dňa 23.04.2019 stavebný úrad listom č. 2019/1936-11 zo dňa 25.04.2019   oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou začatie stavebného konania, upustil od  ústneho konania a miestnej ohliadky a určil lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok. V konaní neboli uplatnené žiadne námietky ani pripomienky.

     Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §  62 ods. 1  a ods. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

       K vydaniu povolenia stavby sa vyjadrili nasledovné orgány a účastníci konania spolupôsobiaci v konaní:

Technická inšpekcia a.s. prac. Banská Bystrica, mesto Brezno - odbor právny a majetkový úsek správy a evidencie majetku, odbor architekta mesta, odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku – úsek dopravy, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Brezne, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Brezne okresný dopravný inšpektorát, Okresný úrad Brezno, odbor krízového riadenia, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy a štátnej správy odpadového hospodárstva, Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku DP Stred B. Bystrica, Ministerstvo vnútra SR centrum podpory Banská Bystrica, Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. B. Bystrica, Veolia Energia Brezno a.s. Brezno, Slovak Telekom a.s. Bratislava, UPC BROADBAND SLOVAKIA  s.r.o. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany (za ORANGE SLOVENSKO a.s.), Energotel a.s. Bratislava, SITEL s.r.o. Košice, SATRO s.r.o. Bratislava, ELTODO SK a.s. Bratislava, SUPTel s.r.o. Bratislava (za Towercom a.s. Bratislava), Towercom a.s. Bratislava, Slovanet a.s. Bratislava, OTNS a.s. Bratislava (za Swan a.s.), BENESTRA  s.r.o. Bratislava, Technické služby Brezno. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

       Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.

       Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

       Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

       Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení noviel bol uhradený vo výške 400,- euro na účet mesta Brezno bankovým prevodom.

                                                                                 

P O U Č E N I E :

Podľa § 53 a § 54  zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote  15 dní odo dňa oznámenia  rozhodnutia  na  

stavebný  úrad  mesta Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné toto rozhodnutie  preskúmať súdom.                 

 

 

JUDr. Tomáš Abel. PhD,

primátor mesta

Ing. Ivan Kamenský, vedúci OIŽPSP

na základe poverenia

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona  a musí byť v nadväznosti na § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne zverejnené  na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

    Vyvesené dňa ...............................                           Zvesené dňa ..............................

 

                                   Pečiatka a podpis organizácie, ktorá

                                     potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

 

 

 

Na vedomie:

SPP – D a.s., útvar investícií stred, Ing. Miroslav Hronec, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

Projektant – SPP-D a.s. útvar investícií stred, Ing. Stanislav Kulich, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen

OR PZ Brezno, ODI, Mostárenská 13, 97703 Brezno

Mesto Brezno, odbor právny a majetkový, úsek SaE, Nám. Gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

SSD a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

ST a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 821 09 Bratislava

StVPS a.s. B.Bystrica, Partizánska 5, 974 01 B. Bystrica