Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 11.06.2019

Zverejnené: 04.06.2019

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 4. júna 2019

 

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

 

v súlade s § 13, ods. 4, písm. a) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

deviate pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

ktoré sa uskutoční dňa

11. júna 2019 (utorok) o 15.00 hodine

 

v zasadačke na Námestí gen. M. R. Štefánika 3 v Brezne.

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.


PROGRAM

9. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

konaného 11. júna 2019 (utorok) o 15.00 hodine

 

 

 

  1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

  1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

  1. Procedurálne otázky

 

  1. Podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu „ Osvetlenie priechodov pre chodcov – ulica Československej Armády“    

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:  Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 

 

  1. Návrh na odvolanie člena Dozornej rady Veolia energia  Brezno, a. s. , návrh na menovanie nového člena Dozornej rady Veolia Energia Brezno , a. s.

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený    prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

  1. Majetkové záležitosti
  • Odkúpenie  nehnuteľností na ulici Stromová a ulici Jarmočisko od vlastníka obchodnej spoločnosti Black PATROL s.r.o., sídlo Štúrova 9, 977 01 Brezno.

Predkladá: JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

  • Žiadosť SPP - distribúcia, a. s., Bratislava o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena  v súvislosti s obnovou elektrickej  NN prípojky pre regulačnú stanicu plynu Brezno – Mazorníkovo

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený    prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 

  1. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív