Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 29.05.2019

                ZVEREJNENIE ZÁMERU  NÁJMU  NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

                                                          MESTA BREZNO

 

 

Mesto Brezno, zastúpené  JUDr. Tomášom Abelom, PhD., primátorom mesta,  týmto

                                                

zverejňuje zámer

 

prenajať nehnuteľný majetok mesta spôsobom § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to :

 

  • parcela C-KN č. 7791/6  - TTP o výmere 15 246 m2
  • parcela  C-KN č. 7791/7  - TTP o výmere 13 440 m2,

 

v k. ú. Brezno, evidované  v katastri nehnuteľností na LV č. 2351.

 

Nájomca:   Zbojská, s.r.o., Hlavná 62,  976 56 Pohronská Polhora

 

 

 

V Brezne, 28.05.2019        

 

                                               

JUDr. Tomáš Abel, PhD.

 primátor mesta, v. r.