Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Pozvánka a program zasadnutia MSZ 15.05.2019

Zverejnené: 09.05.2019

 Dokumenty na stiahnutie


 

Brezno 9. mája 2019

  

Vážené poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,

Vážené dámy a páni,

v súlade s § 12, ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

 

zvolávam

ôsme pracovné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,


ktoré sa uskutoční dňa


15. mája 2019 (streda) o 09.00 hodine

 

Program pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna tvorí prílohu tejto
pozvánky. Materiál bude v zákonom stanovenej lehote uložený na webovom sídle mesta.

 PROGRAM
8. pracovného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna,
konaného 15. mája2019 (streda) o 09.00 hodine

 1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

 

 1. Skúška hlasovacieho zariadenia

 

 1. Procedurálne otázky

 

 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 30.4.2019

Predkladá:            Mgr.Zuzana Ďurišová, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 1. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Brezna k záverečnému účtu mesta Brezna za rok 2018

Predkladá:             Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:             Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 1. Návrh záverečného účtu mesta Brezna za rok 2018

     Predkladá:              JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

     Spracoval:              Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno, zastúpený vedúcou odboru  Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Rozpočet mesta Brezno – návrh na III. zmenu

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 31.3.2019

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odboru Ing. Ruženou Šefrankovou

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 14/2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN – 08/2017 a v VZN-4/2018

              Predkladá:             Mgr. Michal Vetrák, prednostka Mestského úradu Brezno

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna VZN – XX/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo VZN- 13/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

              Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

 

Spracoval:            Útvar prednostu Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou  Ďurišovou v spolupráci s odbornými útvarmi Mestského úradu Brezno

 

 1. Správy hlavnej kontrolórky

11.1      Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Brezna

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

           11.2.     Správa o výsledku kontroly  procesu inventarizácie majetku, záväzkov a       rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Brezno

Predkladá:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

Spracoval:            Ing. Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka mesta Brezna

 

 1. Majetkové záležitosti

12.1. Žiadosť Erika Veverku o nájom  pozemku v  k. ú. Brezno, nad obcou Michalová 12.2.  Žiadosť Mareka Kováčika, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena 12.3   Žiadosť Ing. Jozefa Marčoka a manželky Mgr. Agnesy Marčokovej, o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

Predkladá: Mgr. Michal Vetrák, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

12.4 Žiadosť LESY MESTO BREZNO, s.r.o. o odkúpenie budovy lesného hospodárstva Bachláč v k. ú.  Jarabá

12.5.  Vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta - pozemku na Školskej ul. v Brezne za prebytočný majetok na účel výpožičky; zrušenie uznesenia MsZ č. 28/2019 z 20.02.2019 o schválení nájmu pozemku pre Súkromnú strednú odbornú školu pedagogickú EGB Brezno

12.6.  Žiadosť Ervína Krišku o odkúpenie pozemku na Školskej ulici v Brezne

12.7. Žiadosť SR - Slovenská správa ciest o uzatvorenie zmlúv o zriadení vecného bremena  v súvislosti so stavbou „I/66 - Brezno, obchvat I. etapa“

Predkladá: JUDr. Iveta Biela, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

12.8. Žiadosť Oľgy Mancošovej, o kúpu nehnuteľnosti parcely č. CKN 4556 v kat. území Brezno

12.9. Žiadosť Hroncovej Kataríny, o kúpu nehnuteľnosti parcely č. CKN 748 v kat. území Brezno

Predkladá: JUDr. Zdenko Roštár, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

             12.10. Žiadosť Jaroslava Oláha o nájom  pozemku na  Vrbovej ulici v Brezno

             12.11. Žiadosť Slovenskej republiky v správe Slovenská správa ciest, o nájom      pozemkov na Kuzmányho ulici v Brezne

Predkladá: Mgr. Vladimír Šiška, Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno      zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

Spracoval: Odbor právny a majetkový Mestského úradu Brezno zastúpený prednostkou Mgr. Zuzanou Ďurišovou

 1. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za rok 2018

Predkladá:             Ing., Lukáš Jeremiáš, riaditeľ Technických služieb Brezno

Spracoval:             Ing.Iveta Purgátová, hlavná ekonómka Technických služieb Brezno

 

 1. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Brezno pre občanov n.o.

Predkladá:             JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:             Mgr. Milada Medveďová, riaditeľka spoločnosti Brezno pre občanov n.o.

 

 1. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Klaster

Predkladá:             Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE

Spracoval:             Kristína Šajgalíková, výkonný riaditeľ Klaster HOREHRONIE

 

 1. Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti OOCR

Predkladá:             Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh

Spracoval:             Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ OOCR Nízke Tatry Juh

              

 1. Rôzne
  • Program odpadového hospodárstva mesta Brezno na roky 2016-2020

      Predkladá:          Ing. Ivan Kamenský, Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

              Spracoval: :         Ing. Ivan Kamenský, Odbor investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

 • Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno – realizácia

 Predkladá:           JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

 Spracoval:           Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 • Členovia Správnej a Dozornej rady neziskovej organizácie Brezno pre občanov, n.o.

Predkladá:            JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezna

Spracoval:            Odbor riadenia projektov zastúpený Mgr. Miladou Medveďovou

 • Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisií
 1. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie zriadenej mestom, riaditeľa obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície

 

 1. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezno
 2. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív